Podstawa prawna        
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 

Raport bieżący nr 34 / 2019 KOR 

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”) informuje, że z powodu oczywistej pomyłki pisarskiej przy sporządzaniu raportu bieżącego nr 34/2019 nie zamieszczono w raporcie pełnej nazwy biegłego rewidenta wybranego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Emitenta za lata obrotowe:2019-2020, którą jest: REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta ponownie przekazuje pełną treść raportu bieżącego nr  34/2019 uwzględniającą powyższą korektę: 

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”)informuje, że w dniu 04 czerwca 2019r. Rada Nadzorcza ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. działając zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu, na podstawie § 13 pkt 10 Statutu Spółki oraz z przyjętą w spółce polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej podjęła uchwałę w sprawie wyboru spółki REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-137), ul. Starodworska 1. (podmiotu wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 11008) do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Emitenta za lata obrotowe:2019-2020, tj. do: 

a) przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 roku; 

b) badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019; 

c) przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 roku; 

d) badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020. 

Emitent nie korzystał do tej pory z usług wybranego podmiotu. Umowa z wybranym audytorem zostanie zawarta na okres wykonania ww. usług. Wybór audytora jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu oraz badania ww. sprawozdań finansowych nastąpił na zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, w szczególności zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, oraz w oparciu o wewnętrzne regulacje Spółki.            

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-06-06 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2019-06-06 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu