Podstawa prawna        
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  

Raport bieżący nr 34 / 2019


Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”)informuje, że w dniu04 czerwca 2019r. Rada Nadzorcza ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. działając zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu, na podstawie § 13 pkt 10 Statutu Spółki oraz z przyjętą w spółcepolityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej podjęła uchwałę w sprawie wyboru KancelariiBiegłego Rewidenta z siedzibą w Gdańsku (80-1370), ul. Starodworska 1. (podmiotu wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym1100) do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Emitenta za lata obrotowe:2019-2020, tj. do:

a) przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowegoza I półrocze 2019 roku;
b) badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok2019;
c) przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowegoza I półrocze 2020 roku;
d) badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok2020.

Emitent nie korzystał do tej pory z usług wybranego podmiotu. Umowa z wybranym audytorem zostanie zawarta na okres wykonania ww. usług. Wybór audytora jako podmiotu uprawnionegodo przeprowadzenia przeglądu oraz badania ww. sprawozdań finansowych nastąpił na zgodniez obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, w szczególności zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, oraz w oparciuo wewnętrzne regulacje Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-06-04 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2019-06-04 Marcin Garus Wiceprezs Zarządu