Podstawa prawna       
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 33 / 2019 
     
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. działając na podstawie § 5 pkt5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżącychi okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawaniaza równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebedącego państwemczłonkowskim, informuje, że w dniu 04 czerwca 2019r. Rada Nadzorcza ZBM „ZREMB-CHOJNICE”S.A. zgodnie z § 10 pkt 5 Statutu Spółki powołała do Zarządu Spółki na następną wspólną kadencję:

– Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu
– Pana Marcina Garus powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu

Zgodnie z powyższym wymienione osoby zostały powołane do pełnienia wskazanych funkcjina wspólną 5 letnią kadencję rozpoczynającą się z dniem podjęcia uchwał przez Radę Nadzorczą Emitenta tj. od dnia 04 czerwca 2019 r.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej osób powołanychdo Zarządu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawaprawna: § 5 pkt 5) w powiązaniu z § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentówpapierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganychprzepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-06-04 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2019-06-04 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu