Podstawa prawna        
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  

Raport bieżący nr 32 / 2019 

         
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Spółka”,”Emitent”) informuje,iż w dniu 04 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła Uchwałę nr 14/2019 wprzedmiocie wyboru członków Komitetu Audytu.

W oparciu o powyższą uchwałę Rada Nadzorcza Emitenta wybrała spośród swoich członkówtrzech członków Komitetu Audytu w osobach:

1. Wojciech Kołakowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Adam Bielenia – Członek Komitetu Audytu
3. Aleksandra Kucharska– Członek Komitetu Audytu

Członkowie Komitetu Audytu zostali powołani na okres kadencji Rady Nadzorczej, którywynosi 3 lata.

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności orazpozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawyz dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorzepublicznym.

 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-06-04 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2019-06-04 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu