Podstawa prawna       
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 

Raport bieżący nr 31 / 2019
      
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. działając na podstawie § 5 pkt5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącegopaństwem członkowskim, informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej wskutek upływu wspólnej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło dnia 04 czerwca 2019 r. uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej IX wspólnej kadencji., która ukonstytuowała się w następujący sposób:

1.Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Wojciech Kołakowski
2.Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Adrian Strzelczyk
3.Członek Rady Nadzorczej Pani Joanna Kosiorek-Sobolewska
4.Członek Rady Nadzorczej Pani Aleksandra Kucharska
5.Członek Rady Nadzorczej Pan Adam Bielenia

Wspólna kadencja Rady Nadzorczej Spółki wynosi 3 lata.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej,spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej osób powołanych do Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. stanowią załączniki do niniejszego raportu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-06-04 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2019-06-04 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu