Podstawa prawna        
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
       
Raport bieżący nr 30 / 2019
  
Zgodnie z art. 70 pkt 3 – Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentówfinansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych-, ZarządZakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A., _ Emitent_ przekazuje informację o Akcjonariuszachposiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AkcjonariuszyZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A., które odbyło się w dniu 04 czerwca 2019r.

Zestawienie uwzględnia liczbę zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 04.06.2019r.,liczbę głosów przysługujących akcjonariuszowi na ZWZ w dniu 04.06.2019r, ich procentowyudział w liczbie głosów obecnych na Zgromadzeniu, a także w ogólnej liczbie głosów.:

1.Pan Krzysztof Kosiorek – Sobolewski

– Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 04.06.2019r: 2.250.361
– Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 2.250.361
– procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA w dniu 04.06.2019r.: 54,10%
– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 19,61 %

2.Astalis Sp. z o.o.

– Liczba zarejestrowanych akcji na NZWZA w dniu 04.06.2019r: 884.333
– Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 884.333
– procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA w dniu 04.06.2019r.: 21,26%
– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 7,71%

3.Pan Marcin Garus

– Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 04.06.2019r: 419.064
– Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 419,064
– procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA w dniu 04.06.2019r.: 10,07%
– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,65 %

4.Rindipol S.A.

– Liczba zarejestrowanych akcji na NZWZA w dniu 04.06.2019r: 265.216
– Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 265.216
– procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA w dniu 04.06.2019r.: 6,38%
– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2,31%

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-06-04 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu  
2019-06-04 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu