Podstawa prawna       
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  

Raport bieżący nr 28 / 2019 

  
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Spółka”, „Emitent”) w związkuz powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 27 maja 2019 roku informacji o wartościach szacunkowychwybranych jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał roku 2019,niniejszym przekazuje w załączeniu do przedmiotowego raportu szacunkowe wybrane jednostkowei skonsolidowane dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za I kwartał 2019 roku wraz danymi porównawczymi za I kwartał roku obrotowego 2017r i 2018r.

Na potrzeby obliczenia średnich jednostkowych i skonsolidowanych wyników Spółki iobliczenia odchyleń w stosunku do wyników osiągniętych w I kwartale roku 2019 ZarządEmitenta przyjął okres 2017-2018r.

Ostateczne wartości danych finansowych za I kwartał roku 2019 przedstawione w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 30 maja 2019r.

Komentarz Zarządu do szacunkowych jednostkowych wyników finansowych ZREMB ChojniceS.A.

Szacunkowe jednostkowe wybrane dane finansowe:
Spółka osiągnęła w porównaniu do uśrednionych przychodów ze sprzedaży za lata 2017i 2018 wzrost o 87,45%, co świadczy o tym iż udało się pozyskać większą ilość zamówień o wyższej rentowności i osiągnąć zdecydowanie większe obłożenie produkcji. Ma to odzwierciedlenierównież na osiągniętym EBIT w I kwartale 2019r w wysokości 1 685 tys. zł, co porównującz uśrednioną stratą w odpowiednich okresach w latach 2017 i 2018 w wysokości -1 319tys. zł stanowi bardzo dużą różnicę. Jest to skutkiem efektywności w dążeniu do maksymalnegoograniczenia kosztów w Spółce oraz pozyskiwania bardziej marżowych kontraktów jakieudało się zawierać Zarządowi. Ta różnica jeszcze wyraźniej jest widoczna w przypadkuEBITDA, gdzie zanotowano poziom zysku 1 851 tys. zł w I kwartale 2019r w porównaniudo uśrednionej straty za poprzednie odpowiednie okresy 2017r i 2018r, wynoszącej – 1 168 tys. zł. Szacunkowy jednostkowy zysk netto osiągnięty w I kwartale 2019 to 1278 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionego wyniku netto I kwartału roku 2017 i 2018kiedy Spółka osiągnęła stratę – 2 861 tys. zł stanowi wyraźną różnicę.

Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe
Spółka zanotowała w I kwartale 2019roku, skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości10 686 tys. zł _to poziom osiągnięty w 100% jedynie przez ZBM ZREMB Chojnice_. Wporównaniu do uśrednionych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w I kwartałachza lata 2017 i 2018 to wzrost o 87,46%. Jest to bardzo duży wzrost świadczący o pozyskaniuwiększej ilość zamówień o wyższej rentowności i o osiągnięciu zdecydowanie większegoobłożenia produkcji.
Spółka osiągnęła w I kwartale 2019 roku skonsolidowany zysk EBIT w wysokości 1 685tys. zł, w porównaniu do uśrednionej straty w latach 2017 i 2018, która wyniosła – 1 370 tys. zł.
Osiągnięty skonsolidowany wynik EBITDA w wysokości 1 850 tys zł uległ znaczącej poprawiew porównaniu do uśrednionej EBITDA za I kwartały w latach 2017 i 2018, kiedy to zostałazanotowana strata na poziomie –1 100 tys. zł.

Szacunkowy skonsolidowany zysk netto osiągnięty w I kwartale 2019 to 1 246 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionego skonsolidowanego wyniku netto I kwartału roku 2017i 2018 kiedy Spółka osiągnęła stratę – 3 594 tys. zł stanowi wyraźną różnicę.

Podsumowując poziom jednostkowych i skonsolidowanych szacunkowych danych za I kwartał 2019r widoczna jest bardzo wyraźna ich poprawa, która jest efektem zmian wprowadzonychw działalność spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-05-27 Krzysztof Kosiorek-Soboleski Prezes Zarządu  
2019-05-27 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu