Podstawa prawna       
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 
Raport bieżący nr 26 / 2019   

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.(„Emitent”, „Spółka”), niniejszyminformuje, iż dokonana została korekta jednostkowego raportu rocznego za 2018 rok.

Szczegółowe przedstawienie przedmiotu i charakteru dokonanej korekty znajduje się w dokumencie załączonym do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że skorygowany jednostkowy raport roczny za2018 rok wraz ze wszystkimi załącznikami zostanie opublikowany niezwłocznie po przekazaniuniniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierówwartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisamiprawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-05-27 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu  
2019-05-27 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu