Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2019 z dnia 9 maja 2019 roku, niniejszym przekazuje w ramach uzupełnienia do powyższego raportu bieżącego Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, jako dokument istotny dla podjęcia uchwały wskazanej w punkcie 12 porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 4 czerwca 2019 roku. 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)         

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-05-21 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2019-05-21 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu