Podstawa prawna       
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 24 / 2019
    
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), niniejszymzwołuje na dzień 4 czerwca 2019 roku, na godzinę 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ”). Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Chojnicach, przy ul. Przemysłowej15, 89-600 Chojnice (siedziba Emitenta).

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał, które zostaną przedłożone podobrady ZWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Wszelkie pozostałe dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał znajdują się na stronieinternetowej Emitenta w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentówpapierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganychprzepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-05-09 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2019-05-09 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu