Podstawa prawna        
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 
 
Raport bieżący nr 23 / 2019
       
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w raporcie okresowym obejmującym publikację jednostkowego raportu rocznego za rok 2018 nie załączono sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania.

Kompletny raport, tj. jednostkowy raport roczny za rok 2018 roczny zostanie niezwłocznie opublikowany wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta, a każdy z opublikowanych wewcześniejszym raporcie elementów zostanie załączony do raportu. 

Jednocześnie z uwagi na problemy techniczne związane z podpisem elektronicznym i próbami ich usunięcia do późnych godzin nocnych Emitent nie był w stanie podpisać skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018. Po usunięciu wszystkich przeszkód technicznychzwiązanych z podpisem niniejszego sprawozdania, a także w następstwie po otrzymaniu podpisanego sprawozdania z badania do przedmiotowego sprawozdania przez biegłego rewidenta Emitent niezwłocznie opublikuje niniejszy raport.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-05-01 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2019-05-01 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu