Podstawa prawna       
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 

Raport bieżący nr 22 / 2019 

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Spółka”, „Emitent”) w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 27 kwietnia 2018 roku informacji o wartości szacunkowych wybranych jednostkowych i skonsolidowanych danych finansowych za okres 2018, niniejszym przekazuje w załączeniu do przedmiotowego raportu szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres 2018 roku wraz z danymi porównawczymi za rok obrotowy 2016 i 2017.

Ostateczne wartości danych finansowych za rok 2018 przedstawione w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 30 kwietnia 2019r.

Komentarz Zarządu do szacunkowych jednostkowych wyników finansowych ZREMB Chojnice S.A.

Szacunkowe jednostkowe wybrane dane finansowe:
Spółka osiągnęła w 2018 roku w porównaniu do uśrednionych przychodów ze sprzedaży za lata 2016 i 2017 wzrost o 52,45 %, co świadczy o tym, iż udało się pozyskać większą ilość zamówień i osiągnąć zdecydowanie większe obłożenie produkcji. Ma to odzwierciedlenie również na osiągniętym zysku na sprzedaży w 2018r w wysokości 1.570 tys. zł, co porównując z uśrednioną stratą na sprzedaży w odpowiednich okresach w latach 2016 i 2017 w wysokości -4 195 tys. zł stanowi bardzo dużą różnicę. Stanowi to dowód skutecznego ograniczenia kosztów w Spółce oraz bardziej marżowych kontraktów jakie udało się zawierać Zarządowi. Ta różnice jeszcze wyraźniej jest widoczna w przypadku EBIT i EBITDA, gdzie odpowiednio zanotowano 2 703 tys. zł i 3 312 tys. zł w 2018 w porównaniu do uśrednionej straty za poprzednie odpowiednie okresy 2016r i 2017r, wynoszące odpowiednio EBIT – 6 278 tys. zł, EBITDA – 5 663 tys zł. Szacunkowy wynik netto osiągnięty w 2018 to 4 322 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionego wyniku netto roku 2016 i 2017, kiedy to wynosił – 15 786 tys. zł stanowi bardzo dużą różnicę. Uwzględnić jednak należy fakt, iż w latach 2016 i 2017 Spółka uwzględniała w tej pozycji wycenę rynkową akcji spółki zależnej NAVIMOR-INVEST S.A. Spółka dokonała odpisu do wartości „0” posiadanego pakietu akcji Navimor-Invest S.A. w 2017 roku.

Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe
Spółka zanotowała w 2018 roku, skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 31 809 tys zł (to poziom osiągnięty w 100% jedynie przez ZBM ZREMB Chojnice).  W porównaniu do uśrednionych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za lata 2016 i 2017 to spadek o 21,33%. Jest on wynikiem braku konsolidacji w roku 2017 i 2018 spółki zależnej Navimor-Invest S.A. Przychody Navimor-Invest S.A. stanowiły znaczną część przychodów całej grupy, często przewyższając przychody Spółki Dominującej. Spółka osiągnęła w 2018 roku skonsolidowany zysk na sprzedaży w wysokości 1.566 tys. zł, w porównaniu do uśrednionej straty w latach 2016 i 2017, która wyniosła -483 tys. zł. W tym przypadku również za tak dużą stratę w 2016r odpowiadała w znacznej mierze spółka zależna Navimor-Invest S.A.

Osiągnięty skonsolidowany wynik EBIT w wysokości 2 698 tys. zł uległ znaczącej poprawie w porównaniu do uśrednionego EBIT za lata 2016 i 2017, kiedy to została zanotowana strata EBIT na poziomie – 9 605 tys. zł. Za stratę w tej pozycji w roku 2016 odpowiadała również w znacznej części Navimor-Invest S.A. Skonsolidowana EBITDA (zysk za 2018r to 3 308 tys. zł) wykazuje dużą dysproporcję w porównaniu do uśrednionych wartości za lata 2016 i 2017 kiedy zanotowano stratę -8 309 tys. zł. I tu też w znacznej mierze zawiera się strata Navimor-Invest S.A. w 2018.r zysk netto Grupy 4 189 tys. zł to znacząca poprawa w porównaniu do lat 2016 i 2017 (średnia -17 599 tys. zł.)

W 2018 roku w związku z niewielką aktywnością konsolidowanych spółek zależnych praktycznie całość osiągniętych wyników opiera się na wartościach osiągniętych przez ZBM ZREMB Chojnice. Zdecydowana poprawa w porównaniu do analogicznych okresów 2016 r i 2017 r świadczy o skuteczności przeprowadzonych w Spółce działań zmierzających do poprawy jej sytuacji.

Jest to skutkiem efektywności dążenia do maksymalnego ograniczenia kosztów jak też pozyskiwania bardziej marżowych kontraktów jakie udało się zawierać Zarządowi w 2018 roku. Ta różnica jeszcze wyraźniej jest widoczna w przypadku EBIT i EBITDA, gdzie odpowiednio zanotowano poziom 2 698  tys. zł  i  3 308 tys. zł w 2018, w porównaniu do uśrednionej straty za poprzednie okresy  2016 i 2017, gdzie wynosiły one odpowiednio EBIT – 9 605 tys. zł , EBITDA – 8 309 tys. zł. Szacunkowy  zysk netto osiągnięty w 2018 to 4 189 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionego wyniku netto  roku 2016 i 2017 kiedy to wynosił – 17 599 tys. zł stanowi wyraźną różnicę. Uwzględnić jednak należy fakt, iż w latach 2016 i 2017 spółka uwzględniała w tej pozycji wycenę akcji spółki zależnej NAVIMOR-INVEST S.A., na które spółka dokonała całkowitego odpisu aktualizującego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-04-27 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2019-04-27 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu