Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 18 / 2019 

 Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 8 kwietnia 2019 roku powziął w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 512) informację o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariusza Spółki, Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego, na podstawie otrzymanego zawiadomienia sporządzonego w dniu 8 kwietnia 2019 roku, o następującej treści:

„Ja, niżej podpisany Krzysztof Kosiorek – Sobolewski, działając w imieniu własnym na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuję o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.  („ZREMB”, „Spółka”) poniżej progu 20%.

Zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału o 4,67 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego ZREMB, wynikającego z postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli Spółki w dniu 15 listopada 2018 roku, które zostało wpisane do rejestru w dniu 4 kwietnia 2019 roku („Transakcja”).

Przed Transakcją posiadałem 2 188 261 akcji Spółki, uprawniających do 2 188 261 głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, co stanowiło 25,09% kapitału zakładowego Spółki oraz 25,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB.

W wyniku Transakcji posiadam  obecnie 2 250 361 akcji Spółki, uprawniających do 2 250 361 głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, co stanowi 19,61% kapitału zakładowego Spółki oraz 19,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB.

Jednocześnie informuje, że inne podmioty ode mnie zależne nie posiadają akcji Spółki, ani nie zawarłem żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz że nie przysługuje mi dodatkowe prawo głosu z akcji zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy o ofercie.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-04-08 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2019-04-08 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu