Podstawa prawna        
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 
 Raport bieżący nr 15 / 2019

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku informuje, że w dniu 5 kwietnia 2019 roku Zarząd Emitenta powziął informację o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wynikającego z postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli Emitenta w dniu 15 listopada 2018 roku, które zostało wpisane do rejestru w dniu 4 kwietnia 2019 roku.

Zgodnie z treścią postanowienia kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 1.377.294,50 zł, tj. z kwoty 4.361.250,00 zł do kwoty 5.738.544,50 zł, w drodze emisji 2.754.589 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

W związku z powyższym zmianie ulega również struktura kapitału zakładowego Emitenta oraz treść § 8 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.738.544,50 złotych (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy  pięćset czterdzieści cztery złote i pięćdziesiąt groszy)
i dzieli się na 11.477.089   (słownie: jedenaście  milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 złotego (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.


2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 400.000(słownie: czterysta tysięcy) akcji serii A;
b) 4.000.000(słownie: cztery miliony) akcji serii B;
c) 900.000(słownie: dziewięćset tysięcy) akcji serii C;
d) 1.000.000(słownie: jeden milion akcji serii D;
e) 280.000(słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii E;
f) 320.000(słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii F1;
g) 497.600(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji serii F2;
h) 1.182.400(słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji serii F3;
i)  142.500(słownie: sto czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji serii G;
j)  2.754.589(słownie : dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery pięćset osiemdziesiąt  
    dziewięć) akcji serii H.
3.  Kapitał zakładowy został w całości pokryty gotówką z wyłączeniem emisji akcji serii H   
     objętych w zamian za wkłady niepieniężne.
4.  Akcje Spółki mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
5.  Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez emisję nowych akcji    
     lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
6.  Akcje Spółki oraz akcje nowych emisji mogą być wyłącznie na okaziciela.  
     Wyłączona jest możliwość zamiany tych akcji na akcje imienne.”

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi obecnie 11.477.089 (słownie: jedenaście milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt dziewięć).

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-04-05 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu  
2019-04-05 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu