Podstawa prawna        
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. 

 Raport bieżący nr 14 / 2019 

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 13 stycznia 2017 roku, nr 3/2017 z dnia 17 stycznia 2017roku, nr 5/2018 z dnia 06 lutego 2018 roku, nr 22/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku oraz nr 1/2019 z dnia 14.01.2019r., informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28 marca 2019 roku, wpłynął do siedziby Emitenta podpisany Aneks do porozumienia z dnia 21 grudnia 2017 roku zawartego z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) dotyczącego sposobu spłaty zobowiązania z tytułu hipoteki ustanowionej na nieruchomości należącej do Emitenta jako zabezpieczenie kredytu udzielonego Navimor-Invest S.A. przez Bank na podstawie umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 11 lipca 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami („Umowa Kredytu”). 

Przedmiotowy aneks zmienia sposób i terminy dokonywania spłat z tytułu wierzytelności posiadanej przez Bank względem Emitenta. Zgodnie z postanowieniami zawartego Aneksu, Emitent zobowiązał się do dokonania na rzecz Banku spłaty z tytułu wierzytelności, w terminie do dnia 20 lipca 2020 roku, w następujących ratach: 

•16 rat po 100.000,00 zł płatne miesięcznie w terminach wskazanych szczegółowo w podpisanym aneksie, począwszy od marca 2019r. do czerwca 2020r., za wyjątkiem miesiąca lipca 2020 roku; 

•ostatnia rata w wysokości 50.000 zł płatna w dniu 20 lipca 2020 roku. 

Spłaty będą zaliczane na poczet należności głównej Umowy Kredytu.  

Pozostałe istotne postanowienia porozumienia z dnia 21 grudnia 2017 roku pozostają bez zmian.      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-03-28 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2019-03-28 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu