Podstawa prawna       
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Raport bieżący nr 9 / 2019 

     
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 27 marca 2019 roku powziął w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowychdo zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 512) informację o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym ZgromadzeniuEmitenta poniżej 5% przez akcjonariusza Spółki, Tower Investments S.A., na podstawieotrzymanego zawiadomienia sporządzonego w dniu 26 marca 2019 roku, którego pełna treść stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ  
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-03-27 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2019-03-27 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu