Podstawa prawna        
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 12 / 2019 

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 27 marca 2019 roku powziął w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 512) informację o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariusza Spółki, Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego, na podstawie otrzymanego zawiadomienia sporządzonego w dniu 27 marca 2019 roku, o następującej treści:

„Ja, niżej podpisany Krzysztof Kosiorek – Sobolewski, działając w imieniu własnym na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), informuję o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału o 2,58 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.  („ZREMB”, „Spółka”), w wyniku, którego przekroczyłem próg 25% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zwiększenie dotychczas posiadanego udziału o 2,58 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku zakupu akcji ZREMB w ilości 225.000 poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej w dniu 26 marca 2019 roku („Transakcja”).

Przed Transakcją posiadałem 1 963 261 akcji ZREMB, uprawniających do oddania 1 963 261 głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, co odpowiadało 22,51% kapitału zakładowego ZREMB oraz 22,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB.

W wyniku Transakcji posiadam  2 188 261 akcji ZREMB, uprawniających do 2 188 261 głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, co odpowiada 25,09% kapitału zakładowego ZREMB oraz 25,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB.

Jednocześnie informuje, że inne podmioty ode mnie zależne nie posiadają akcji Emitenta, ani nie zawarłem żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, oraz że nie przysługuje mi dodatkowe prawo głosu z akcji zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy o ofercie.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-27 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2019-03-27 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu