Podstawa prawna        
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 2 / 2019    

 
Zarząd ZAKŁADU BUDOWY MASZYN „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Emitent”),działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentówpapierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganychprzepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz.757, dalej „Rozporządzenie”), podaje terminy przekazywania do publicznej wiadomości,raportów okresowych w 2019 roku.

Skonsolidowane raporty kwartalne:
– za I kwartał 2019r. – 30 maja 2019r.
– za III kwartał 2019r. – 29 listopada 2019r. Skonsolidowany Raport półroczny:
– za 2019r. – 30 września 2019r.

Jednostkowy i Skonsolidowany Raport roczny:
– za 2018r. – 30 kwietnia 2019r.

Jednocześnie Emitent oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia skonsolidowaneraporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową o Emitencie, natomiastskonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone jednostkowe sprawozdaniefinansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badaniatego sprawozdania, a także informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia niebędzie publikował raportów kwartalnych odpowiednio: za IV kwartał 2018r. oraz za IIkwartał 2019r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierówwartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisamiprawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r., poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-01-16 Krzysztof Kosiorek Sobolewski Prezes Zarządu  
2019-01-16 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu