Podstawa prawna        
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.  

Raport bieżący nr 1 / 2019 

    
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportubieżącego nr 1/2017 z dnia 13 stycznia 2017 roku, nr 3/2017 z dnia 17 stycznia 2017roku, nr 5/2018 z dnia 06 lutego 2018 roku oraz nr 22/2018 z 10 lipca 2018 roku, informuje,iż w dniu dzisiejszym, tj. 14 stycznia 2019 roku, wpłynął do siedziby Emitenta podpisanyAneks do porozumienia z dnia 21 grudnia 2017 roku zawartego z Bankiem Handlowym wWarszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) dotyczącego sposobu spłaty zobowiązaniaz tytułu hipoteki ustanowionej na nieruchomości należącej do Emitenta jako zabezpieczeniekredytu udzielonego Navimor-Invest S.A. przez Bank na podstawie umowy o kredyt w rachunkubieżącym z dnia 11 lipca 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami („Umowa Kredytu”).

Przedmiotowy aneks zmienia sposób i terminy dokonywania spłat z tytułu wierzytelnościposiadanej przez Bank względem Emitenta. Zgodnie z postanowieniami zawartego Aneksu,Emitent zobowiązał się do dokonania na rzecz Banku spłaty z tytułu wierzytelności,w terminie do dnia 20 grudnia 2019 roku, w następujących ratach:
•11 rat po 50.000,00 zł płatne miesięcznie w terminach wskazanych szczegółowo w podpisanymaneksie, począwszy od grudnia 2018r. do listopada 2019 roku, za wyjątkiem miesiącamarca i grudnia 2019 roku;
•1 rata w wysokości 1.000.000,00 zł płatna w dniu 29 marca 2019 roku;
•ostatnia rata w wysokości 250.000 zł płatna w dniu 20 grudnia 2019 roku. Spłaty będą zaliczane na poczet należności głównej Umowy Kredytu.

Pozostałe istotne postanowienia porozumienia z dnia 21 grudnia 2017 roku pozostają bez zmian.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-01-14 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu  
2019-01-14 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu