ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – dnia 8 czerwca 2018r.

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Chojnicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000078076, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, informuje o zwołaniu na dzień 8 czerwca 2018 roku na godz. 11°° w siedzibie Spółki w Chojnicach przy ul. Przemysłowej 15, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji za 2017 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji za rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji za 2017 rok oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMBCHOJNICE” S. A. w restrukturyzacji za 2017 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie: pokrycia straty netto za 2017 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.

11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń  przeciwko byłemu członkowi Zarządu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki

15. Podjęcie Uchwały w sprawie zamiany zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

16. Wolne wnioski. 

17. Zamknięcie obrad.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu: 


1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w    
   porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 18 maja 2018 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji, ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice, lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: sekretariat@zremb-ch.com.pl.
Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania zaświadczenie, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. 


2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji, ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1, powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 
Podobnie jak w pkt 1 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania zaświadczenie, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. 
Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.


3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.


Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ ksh został zamieszczony na stronie internetowej http://www.zremb-ch.com.pl/  (w zakładce – Walne Zgromadzenia). Pełnomocnictwo powinno określać, z ilu akcji pełnomocnik wykonuje prawo głosu. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika zawierające: numer zaświadczenia, numer rachunku papierów wartościowych, dane posiadacza rachunku papierów wartościowych oraz informacje, przez kogo zostało wystawione, a także ilość akcji, powinno zostać wysłane przez akcjonariusza na adres: sekretariat@zremb-ch.com.pl.  


Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Domniemywa się, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości Zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację, o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 


Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. 


Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. 

4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środku komunikacji elektronicznej. 


Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości:


a) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 

b) wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 

c) wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


5. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 23 maja 2018 roku. 

6. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które: 


a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 23 maja 2018r.) będą Akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz 

b) w terminie pomiędzy 12 maja 2018 roku (dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu) a 24 maja 2018 roku (pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy) złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. 
Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 


Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

Na trzy dni powszednie tj. od 5 czerwca do 7 czerwca 2017 roku przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. 

7. Dostęp do dokumentacji.


Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji, ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice lub na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.zremb-ch.com.pl. 
Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.zremb-ch.com.pl. 

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757). Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w dniu 8 czerwca 2018 roku. 

1. Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani —————————————————————————————————- 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


2. Uchwała nr 2 w sprawie: odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: 
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


3. Uchwała nr 3 w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 


Działając na podstawie § 5 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej: 
1———————————————————————- 
2———————————————————————- 
3———————————————————————- 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


4. Uchwała nr 4 w sprawie: przyjęcia porządku obrad.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym: w Raporcie Bieżącym nr /2018  z dnia   2018r. oraz na stronie internetowej Spółki. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


5. Uchwała nr 5 w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania  finansowego  ZBM  „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji za 2017 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZBM  „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji za rok 2017.

Na podstawie § 15 pkt 1 Statutu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: 

  § 1

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji za 2017r.    § 2

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji  za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. w skład którego wchodzą: 

1. Jednostkowy bilans Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. sporządzony na dzień 31.12.2017r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 21.859.458,04 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem 04/100), 2. Jednostkowy rachunek zysków i strat Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujący stratę netto w wysokości: -8.575.157,74 zł  (słownie:  osiem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem 74/100), 3. Informacja dodatkowa,

4. Jednostkowe sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie  stanu środków pieniężnych  netto  w roku obrotowym 2017 o kwotę:1.192.157,07 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt siedem 07/100), 5. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym Spółki 6. ZBM „ZREMB-CHOJNICE’ S.A. wykazujące za rok 2017 zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 8.575.157,74 zł (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem 74/100)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.6. Uchwała nr 6 w sprawie:  zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego       Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji za 2017 rok oraz      zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu Spółki Dominującej z działalności Grupy      Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji za 2017rok.Na podstawie § 15 pkt 1 Statutu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: 

  § 1

Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki dominującej sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji za 2017r.    § 2

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMBCHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. w skład, którego wchodzą: 

1. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ZREMB sporządzony na dzień   31.12.2017. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę: 21.685.305,43 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięć 43/100),

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ZREMB za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujący stratę netto w wysokości: -15.823.822,16 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset dwadzieścia dwa 16/100) z czego do konsolidacji przypada  strata w kwocie 14.285.770,37 zł (słownie: czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt 37/100),  

3. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Grupy Kapitałowej ZREMB wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych  netto  w roku obrotowym 2017 o kwotę: 595.265,40  zł  (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć 40/100,      

5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE’ S.A. w restrukturyzacji wykazujące za ok 2017 zmniejszenie stanu  kapitałów własnych o kwotę: 13.117.179,78 zł (słownie: trzynaście milionów sto siedemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć 78/100.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

7. Uchwała nr 7 w sprawie: pokrycia straty netto za 2017r.

Na podstawie § 15 pkt 3 Statutu Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

1. Stratę netto Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji  za 2017r. w kwocie –  8.575.157,74 zł  (słownie:  osiem milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem 74/100) postanawia pozostawić do pokrycia wynikiem z lat następnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

8. Uchwała nr 8 w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi KosiorekSobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu w osobie Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

9. Uchwała nr 9 w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Pani Danucie Marii Wruck absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2017r. do 24 stycznia 2017 r.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu w osobie Pani Danuty Marii Wruck, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2017r. do 24 stycznia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

10. Uchwała nr 10 w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarząd Panu Kazimierzowi   Stanisławowi Cemce okres od 01 stycznia 2017r. do 24 stycznia 2017 r. .

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu w osobie Pana Kazimierza Stanisława Cemki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2017r.  do 24 stycznia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

11. Uchwała nr 11 w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Marcinowi Garus absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 07 marca 2017r. do 31 grudnia 2017 r.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu w osobie Pana Marcina Garus, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 07 marca 2017r. do 31 grudnia 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

12.Uchwała nr 12 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia             


13. Uchwała nr 13 w sprawie: Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kołakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

14. Uchwała nr 14 w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu  Krzysztofowi Niebrzydowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2017r.  do 02 marca 2017 r. 

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Niebrzydowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za  okres od 01 stycznia 2017r.  do 02 marca 2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

15. Uchwała nr 15 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie       Kosiorek- Sobolewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za  2017 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Kosiorek- Sobolewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


16. Uchwała nr 16 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Bielenia        absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Bielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

17. Uchwała nr 17 w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adrianowi  Strzelczyk absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adrianowi Strzelczyk absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

18.Uchwała nr 18 w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu  Piotrowi Pawlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2017r.

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Pawlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

19.Uchwała nr 19 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w       roku 2017.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić przedstawione przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia             
20.Uchwała nr 20 w sprawie: dochodzenia roszczeń  przeciwko byłemu członkowi Zarządu.

§1   Działając na podstawie art. 393 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 4 Statutu Spółki  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZBM ZREMB CHOJNICE SA  z dnia 8 czerwca 2018 roku postanawia, w głosowaniu tajnym, o wytoczeniu powództwa przeciwko byłemu członkowi zarządu  – Kazimierzowi Cemce o naprawienie szkody w wysokości netto 1 091 983, 55 PLN wyrządzonej Spółce z tytułu realizacji zamówień  dla Przedsiębiorstwa ProdukcyjnoHandlowego AMG sp. z o.o. z siedzibą w Lęborku.  


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

21.Uchwała nr 21 w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu      działalności Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 430 § 1, 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje: § 1 w Statucie Spółki § 7 otrzymuje nowe poniższe brzmienie:

§ 7 Przedmiotem działalności Spółki jest:

25.11.Z  Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,

25.12.Z  Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,

25.21.Z  Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,

25.29.Z  Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,

25.61.Z  Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, 25.62.Z  Obróbka mechaniczna elementów metalowych,

25.73.Z  Produkcja narzędzi, 25.72.Z  Produkcja zamków i zawiasów, 25.91.Z  Produkcja pojemników metalowych,

25.93.Z  Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,

25.94.Z  Produkcja złączy  i śrub,

28.15.Z  Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych, 28.41.Z  Produkcja maszyn do obróbki metalu,

28.49.Z  Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,

28.92.Z  Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,

29.20.Z  Produkcja nadwozi pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep,

33.11.Z  Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,

33.12.Z  Naprawa i konserwacja maszyn,

33.15. Z  Naprawa i konserwacja statków i łodzi,

33.20.Z   Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

43.32.Z  Zakładanie stolarki budowlanej,

43.91.Z  Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

43.99.Z   Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

46.72.Z  Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,

49.41.Z  Transport drogowy towarów,

55. 90.Z  Pozostałe zakwaterowanie,

68.10.Z  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

68.20.Z  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

69.20.Z  Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe,

70.22.Z  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

77.3. Z    Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr  materialnych, 

77.12.Z  Wynajem i  dzierżawa  pozostałych pojazdów  samochodowych, z  wyłączeniem motocykli,

77.32.Z  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

77.39.Z  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

82.11.Z  Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura


§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały w sprawie: zmiany Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki, podjętej na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem dokonania rejestracji zmiany Statutu przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy. 

22.Uchwała nr 22 w sprawie: zamiany zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń  członków Rady Nadzorczej Spółki 

Działając na podstawie art. 392 § 1, 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 10 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: 

§1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji jako mnożnik średniego miesięcznego wynagrodzenie funduszu osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. 

2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi: 

1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 100% średniego miesięcznego wynagrodzenia funduszu osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia,

2) dla Wiceprzewodniczącego – 90% średniego miesięcznego wynagrodzenia funduszu osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia,

3)  dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – 80% średniego miesięcznego wynagrodzenia funduszu osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był    obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń, z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

4. Wynagrodzenie  zawiesza się w okresie, w którym członek Rady Nadzorczej przebywał na zwolnieniu lekarskim i był nie zdolny do pracy z tego tytułu.Prawo do otrzymania  wynagrodzenia w pełnej wysokości  za cały okres nie zdolności członka Rady Nadzorczej do pracy przysługuje po zakończeniu okresu trwania zwolnienia lekarskiego. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w miesiącu następującym , po miesiącu, w którym ustała niezdolność członka Rady Nadzorczej do pracy.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni  pełnienia funkcji w przypadku, gdy odpowiednio – powołanie lub skierowanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego  miesiąca, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.

7. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania  do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz kosztów zakwaterowania, poniesionych w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej (art. 392 §3 Ksh). 


§2

Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ZBM„ZREMBCHOJNICE”S.A. w restrukturyzacji, ustalone uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 1996 roku.  

§3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.