ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – dnia 26 czerwca 2017r.

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Chojnicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000078076, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, informuje o zwołaniu na dzień 26.07.2017 roku na godz. 10°° w siedzibie Spółki w Chojnicach przy ul. Przemysłowej 15, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.


Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:
1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w  porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A., ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice, lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: sekretariat@zremb-ch.com.pl.
Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania zaświadczenie, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji, ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1, powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Podobnie jak w pkt 1 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania zaświadczenie, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ ksh został zamieszczony na stronie internetowej http://www.zremb-ch.com.pl/  (w zakładce – Walne Zgromadzenia). Pełnomocnictwo powinno określać, z ilu akcji pełnomocnik wykonuje prawo głosu. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika zawierające: numer zaświadczenia, numer rachunku papierów wartościowych, dane posiadacza rachunku papierów wartościowych oraz informacje, przez kogo zostało wystawione, a także ilość akcji, powinno zostać wysłane przez akcjonariusza na adres: sekretariat@zremb-ch.com.pl. 

Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Domniemywa się, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości Zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację, o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środku komunikacji elektronicznej.


Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości:
a) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
b) wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
c) wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 10.07.2017 roku.

6. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:
a) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 10 lipca 2017r.) będą Akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz
b) w terminie pomiędzy 29 czerwca 2017 roku (dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu) a 11 lipca 2017 roku (pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy) złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.
Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Na trzy dni powszednie tj. od 21 lipca do 25 lipca 2017 roku przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

7. Dostęp do dokumentacji.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji, ul. Przemysłowa 15, 89-600 Chojnice lub na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.zremb-ch.com.pl.
Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.zremb-ch.com.pl.

Zgodnie z § 38 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w dniu 26 lipca 2017 roku. 1. Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani —————————————————————————————————-
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała nr 2 w sprawie: odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Uchwała nr 3 w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
Działając na podstawie § 5 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej:
1———————————————————————-
2———————————————————————-
3———————————————————————- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4. Uchwała nr 4 w sprawie: przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym: w Raporcie Bieżącym nr /2017  z dnia   2017r. oraz na stronie internetowej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
5.  Uchwała nr 5 w sprawie : Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 §§ 1, 3, i 7 oraz art. 445 §§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje: § 1
w Statucie Spółki § 8 a otrzymuje nowe poniższe brzmienie:
§ 8 a
Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę  nie większą niż  3.250.000 złotych poprzez emisję nie więcej niż 6.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł każda („Akcje Serii H”) („Kapitał Docelowy”) na poniższych zasadach:
a) upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego zostało udzielone na okres do dnia [31 grudnia 2019] roku,
b) w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału
Docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze
upoważnienie.
c) Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne,
d) Cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w granicach określonych w niniejszym upoważnieniu,
e) cena emisyjna jednej akcji nie będzie niższa od wartości księgowej jednej akcji Spółki
określonej w ostatnim opublikowanym przez Spółkę i zbadanym przez biegłego rewidenta
rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki,
f) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub
części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych
emitowanych w granicach Kapitału Docelowego,
g) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego na mocy niniejszego postanowienia Statutu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
h) z zastrzeżeniem lit. i) poniżej, oraz o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych
umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania
umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane
byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji
oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
o rejestrację akcji, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w
drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
i) uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.”
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stoi na stanowisku, iż upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego ma na celu uproszczenie i skrócenie procedur związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego Spółki oraz stanowi element programu restrukturyzacyjnego prowadzonego przez Spółkę. Pozwoli to na uelastycznienie i znaczne skrócenie czasookresu niezbędnego dla pozyskania dodatkowego finansowania dla podejmowanych przez Spółkę zamierzeń inwestycyjnych. Udzielenie powyższego upoważnienia nie stanowi jednocześnie ograniczenia uprawnień kontrolnych pozostałych organów Spółki, w przypadku zamiaru wyłączenia prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych dla dotychczasowych akcjonariuszy. Ponadto udzielnie powyższego upoważnienia wpłynie nie tylko na skrócenie i ułatwienie procesu pozyskiwania kapitałów przez Spółkę, ale jednocześnie spowoduje ograniczenie kosztów finansowych ponoszonych przez Spółkę związanych z procesem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
§ 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych na podstawie uchwał podjętych na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem dokonania rejestracji zmiany Statutu przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy.


Załącznik do Uchwały Nr 5 OPINIA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYŁĄCZENIA
PRAWA POBORU DLA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARUSZY SPÓŁKI

Zarząd Spółki zaproponował podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26.07.2017 roku uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej.

W ocenie Zarządu upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego ma na celu uproszczenie i skrócenie procedur związanych z podwyższaniem kapitału zakładowego Spółki, a także stanowi jeden z warunków prawidłowej realizacji programu restrukturyzacyjnego. Pozwoli to na uelastycznienie i znaczne skrócenie czasookresu niezbędnego dla pozyskania dodatkowego finansowania dla podejmowanych przez Spółkę zamierzeń opisanych w planie restrukturyzacji. Udzielenie powyższego upoważnienia nie stanowi jednocześnie ograniczenia uprawnień kontrolnych pozostałych organów Spółki, w przypadku bowiem zamiaru wyłączenia prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych dla dotychczasowych akcjonariuszy koniecznym jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto udzielnie powyższego upoważnienia wpłynie nie tylko na skrócenie i ułatwienie procesu pozyskiwania kapitałów przez Spółkę, ale jednocześnie spowoduje ograniczenie kosztów finansowych ponoszonych przez Spółkę związanych z procesem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki proponuje udzielenie Zarządowi upoważnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji, z zastrzeżeniem, że cena ta nie może być niższa niż wartość minimalna określona w uchwale nr 5 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.