ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

2/2024 Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii K.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”,
„Spółka”_ przekazuje informacje dotyczące zakończonej subskrypcji nowo emitowanych
akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki _”Akcje Oferowane”_ zaoferowanych w trybie
subskrypcji prywatnej przez Zarząd Spółki działając na podstawie upoważnienia udzielonego
na podstawie Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z
dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia
Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z
wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, o czym Spółka informowała
w raporcie bieżącym nr 52/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.:

1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja rozpoczęła się w dniu 14 grudnia 2023 r. i zakończyła w dniu 17 stycznia
2024 r.

2.Data przydziału papierów wartościowych:
Przydział Akcji Oferowanych został dokonany w dniu 17 stycznia 2024 r.

3.Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
Łączna liczba Akcji Oferowanych wyniosła 300.000 _słownie: trzysta tysięcy_

4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Nie dotyczy.

5.Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
W ramach subskrypcji złożono zapisy na łącznie 300.000 _słownie: trzysta tysięcy_
Akcji Oferowanych.

6.Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji:
W ramach subskrypcji prywatnej przydzielono 300.000 _słownie: trzysta tysięcy_ Akcji
Oferowanych.

7.Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
Cena emisyjna Akcji Oferowanych została ustalona na poziomie 3,30 PLN _słownie: trzy
złote i trzydzieści groszy_ za jedną Akcję Oferowaną.

8.Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych
transzach:
Zapisy na Akcje Oferowane złożyła jedna osoba prawna.

9.Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji
w poszczególnych transzach:
Akcje Oferowane przydzielono 1 osobie prawnej.

10.Nazwa/firma subemitentów:
Spółka nie zawierała umów o subemisję.

11.Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych
objętych ofertą i ceny emisyjnej:
Wartość przeprowadzonej subskrypcji była równa 990.000 PLN _ słownie: dziewięćset
dziewięćdziesiąt tysięcy złotych_.

12.Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
Koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosły łącznie 4.548,16 PLN _
słownie: cztery tysiące pięćset czterdzieści osiem złote i szesnaście groszy_, w
tym:
a_ przygotowania i przeprowadzenia oferty – 4.548,16 PLN PLN _ słownie: cztery tysiące
pięćset czterdzieści osiem złote i szesnaście groszy_;
b_ wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy;
c_ sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie dotyczy;
d_ promocji oferty – nie dotyczy;
e0 pozostałe koszty – nie dotyczy
Poniesione przez Spółkę koszty emisji zostały ujęte w kosztach operacyjnych Spółki.

13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego
objętego subskrypcją:
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Oferowaną wyniósł
0,015 PLN _słownie: piętnaście setnych groszy_.

14.Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje Oferowane zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.

Podstawa prawna:
§16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_. 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
30-01-2024Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
30-01-2024Marcin GarusWiceprezes Zarządu