ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

35/2023 Zawarcie umowy faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. _ Emitent _ informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 roku zawarł umowę faktoringu zwaną dalej „Umową” z ING Commercial Finance Polska S.A. z siedzibą w Warszawie _”Bank”_. Na podstawie umowy Faktor udziela Spółce limitu finansowania w wysokości 3 500 000 PLN _słownie: trzy miliony pięćset tysięcy PLN_.

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 27 czerwca 2024 r. Umowa będzie ulegać automatycznemu przedłużeniu na kolejne roczne okresy, o ile w określonym w Umowie terminie żadna ze stron nie złoży oświadczenia o braku zamiaru jej przedłużenia.

Faktorowi za wypłacone zaliczki przysługują odsetki w wysokości ustalonej w Umowie marży, powiększonej o wartość stopy bazowej.

Zabezpieczenie umowy stanowią weksel własny in blanco wystawiony wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwa udzielone przez Spółkę Faktorowi do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych prowadzonych w ING Banku Śląskim S.A.

W pozostałym zakresie umowa została zawarta na warunkach typowych dla tego typu transakcji, nie odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
28-06-2023Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
28-06-2023Marcin GarusWiceprezes Zarządu