ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

19/2023 Podjęcie przez Zarząd uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii J

Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż w dniu 28 marca 2023 r. Zarząd Emitenta działając na podstawie upoważnienia udzielonego na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki postanowił zaoferować do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej 700.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,50 złotych każda _dalej „Akcje” lub „Akcja”_, o wartości emisyjnej 2,00 zł z wyłączeniem prawa poboru Akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 marca 2023 roku.

Oferta nabycia akcji serii J została skierowana przez Zarząd Emitenta do wyszczególnionych podmiotów na następujących warunkach:

1. BUD – REM – STAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest uprawniona do objęcia 28,57% akcji serii J o numerach od 000001 do 200000, tj. 200.000 _dwieście tysięcy_ akcji o łącznej wartości nominalnej 100.000 _sto tysięcy_ złotych;
2. TERRAEN-MAGAZYN ENERGII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uprawniona do objęcia 28,29% akcji serii J o numerach od 200001 do 398000, tj. 198.000 _sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy_ akcji o łącznej wartości nominalnej 99.000 _dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy_ złotych;
3. Hanna Kuczyńska jest uprawniona do objęcia 43,14% akcji serii J o numerach od 398001 do 700000, tj. 302.000 _trzysta dwa tysiące_ akcji o łącznej wartości nominalnej 151.000 _sto pięćdziesiąt jeden tysięcy_ złotych.

Jednocześnie zgodnie z przedmiotową uchwałą Zarząd Emitenta ustalił termin przyjęcia przez podmioty uprawnione złożonej oferty oraz złożenia stosownego oświadczenia w tym zakresie do dnia 26 maja 2023 roku oraz ustalić termin dokonywania wpłat na akcje serii J tożsamy z terminem przyjęcia oferty tj. najpóźniej do dnia 26 maja 2023 roku.

Spółka, w wyniku ponownego prawidłowego uchwalenia emisji akcji serii J przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 marca 2023 r. i ich ponownego zaoferowania uprawnionym podmiotom, o którym mowa w niniejszym raporcie, ostatecznie kończy etap ponowienia procedury ponownego podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii J, który rozpoczął się od oddalenia przez Sąd Rejestrowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 23 stycznia 2023 r. wniosku Emitenta o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii J wraz ze zmianą statutu. _Raport bieżący nr 4/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r._.


Zgodnie z intencją Zarządu wyrażoną w raporcie bieżącym nr 4/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. było niezwłoczne przystąpienie do procesu ponownego podwyższenia kapitału zakładowego biorąc pod uwagę parametry i inwestorów, którzy obejmowali akcji serii J.
Uwzględniając powyższe już w dniu 1 lutego 2023 r. Emitent zwołał na dzień 28 lutego 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii J. Z uwagi na warunki proceduralne Nadzwyczajnej Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 28 lutego 2023 r. odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki.
Następnie w dniu 28 lutego 2023 r. Emitent ponownie zwołał na dzień 27 marca 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii J. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które, odbyło się w dniu 27 marca 2023 r. nie było już żadnych przeszkód formalnych i została prawidłowo podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki.


Tym samym, na podstawie podjętej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 marca 2023 r. Emitent rozpoczął proces zaoferowania przedmiotowych akcji, inwestorom, którzy poprzednio objęli akcje serii J, a które w wyniku oddalenia wniosku prz

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
28-03-2023Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
28-03-2023Marcin GarusWiceprezes Zarządu