ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

39/2022 Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka”) przekazuje informacje dotyczące zakończonej subskrypcji nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki („Akcje Oferowane”) zaoferowanych w trybie subskrypcji prywatnej przez Zarząd Spółki działając na podstawie upoważnienia udzielonego na podstawie Uchwały Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2022 z dnia 24 października 2022 r.):

 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
  Subskrypcja rozpoczęła się i zakończyła w dniu 24 października 2022 r.
 1. Data przydziału papierów wartościowych:
  Przydział Akcji Oferowanych został dokonany w dniu 24 października 2022 r
 1. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
  Łączna liczba Akcji Oferowanych wyniosła 700.000 (słownie: siedemset tysięcy).
 1. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
  Nie dotyczy.
 1. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
  W ramach subskrypcji złożono zapisy na łącznie 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) Akcji Oferowanych.
 1. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
  W ramach subskrypcji prywatnej przydzielono 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) Akcji Oferowanych.
 1. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
  Cena emisyjna Akcji Oferowanych została ustalona na poziomie 2,00 PLN (słownie: dwa złote) za jedną Akcję Oferowaną.
 1. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
  Zapisy na Akcje Oferowane złożyły 3 osoby, w tym dwie osoby prawne i jedna fizyczna.
 1. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
  Akcje Oferowane przydzielono 3 osobom, w tym dwóm osobom prawnym i jednej fizycznej.
 1. Nazwa/firma subemitentów:

  Spółka nie zawierała umów o subemisję.

 1. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

  Wartość przeprowadzonej subskrypcji była równa 1.400.000 PLN (słownie: milion czterysta tysięcy złotych).

 1. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

  Koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosły łącznie 4.083,1 PLN (słownie: cztery tysiące osiemdziesiąt trzy złote i dziesięć groszy), w tym:

  • a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 4.083,1 PLN (słownie: cztery tysiące osiemdziesiąt trzy złote i dziesięć groszy);
  • b) wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy;
  • c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – nie dotyczy;
  • d) promocji oferty – nie dotyczy;
  • e) pozostałe koszty – nie dotyczy

  Poniesione przez Spółkę koszty emisji zostały ujęte w kosztach operacyjnych Spółki w 2022 r.

 1. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:
  Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Oferowaną wyniósł 0,006 PLN (słownie: sześć setnych groszy).
 1. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:
  Akcje Oferowane zostały objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

Podstawa prawna:

 • 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/Funkcja
26-10-2022Krzysztof Kosiorek-SobolewskiPrezes Zarządu
26-10-2022Marcin GarusWiceprezes Zarządu