ZREMB_logo.png
Szukaj
Close this search box.

9/2022 Informacja na temat potencjalnego wpływu skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie na działalność Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że dokonał oceny oraz podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji na temat bieżącego oraz potencjalnego wpływu na działalność operacyjną Spółki konfliktu zbrojnego w Ukrainie.


Emitent od chwili wybuchu konfliktu w Ukrainie obserwuje wzmożone zainteresowanie w segmencie kontenerów, w szczególności z przeznaczeniem dla sił zbrojnych. Jednak sam proces wytwarzania tego typu produktów jest rozłożony w czasie, gdyż wiąże się min z etapem konstrukcyjno-projektowym, szeregiem uzgodnień z zamawiającym oraz często z postępowaniem przetargowym, w którym są ściśle określone parametry i wymagania. Ponadto w chwili obecnej Emitent ma całkowicie obłożone moce produkcyjne związane z realizacją zamówień z poprzednich okresów, niemniej jednak z uwagi na sytuację zostały podjęte działania mające za zadanie zwiększenie mocy produkcyjnych Emitenta w ramach aktualnie posiadanego zaplecza organizacyjno- maszynowego.

Drugim bardzo istotnym skutkiem konfliktu zbrojnego w Ukrainie jest niepewność cen stali oraz jej dostępność. Działania wojenne i wprowadzone sankcje przerwały część łańcuchów dostaw dotyczących stali. W chwili obecnej zauważalny jest fakt, niedopasowania popytu do podaży stali w Europie, co ma wpływ na dostępność oraz wzrosty cen tego surowca. Od początku konfliktu na Ukrainie zanotowano około dwukrotny wzrost cen stali, dodatkowo większość dostawców na rynku wprowadziła sprzedaż reglamentowaną.


Biorąc pod uwagę powyższe Emitent posiada w chwili obecnej zabezpieczenie materiałów stalowych na większość realizowanych przez siebie zleceń, jednakże pojawiające się nowe zlecenia jak również przetargi publiczne, w tym związane z sytuacją w Ukrainie powodują w chwili obecnej znaczące ryzyko rentowności takich kontraktów, co może przełożyć się w dłuższym terminie na osiągane wyniki finansowe. Emitent w zaistniałej sytuacji podejmuje działania dotyczące renegocjacji cen dla długoterminowych kontraktów.


Ponadto zauważalny jest odpływ pracowników z Ukrainy, jednak na dzień dzisiejszy jego skala nie jest na tyle duża, aby powodować zachwiania w bieżących procesach produkcyjnych.


Emitent na bieżąco monitoruje wpływ sytuacji związanej z wojną w Ukrainie oraz jej wpływu bezpośrednio i pośrednio na działalność Spółki i w przypadku jakiejkolwiek istotnej zmiany w tym zakresie oraz w stosunku do zmian informacji przedstawionych powyżej, Emitent przedstawi swoją ocenę w kolejnym raporcie bieżącym.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-03-15 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu
2022-03-15 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu