Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. Zarząd spółki ZAKŁAD BUDOWY MASZYN „ZREMB – CHOJNICE” S.A. („Spółka” lub „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 3 listopada 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał komunikatu w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych Spółki, tj. 1.707.845 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,50 zł każda („Akcje Serii H”).

Akcje Serii H zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN PLZBMZC00019

Datą rejestracji Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych KDPW będzie 4 listopada 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-03 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-11-03 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu