Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka) informuje, iż w dniu 27.09.2021 r. otrzymał zawiadomienie o  ustanowieniu na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) z siedzibą w Warszawie, hipoteki umownej na kwotę 6.000.000,00 zł, na prawie użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość wpisanych do księgi wieczystej KW Nr SL1C/00019540/7. Wpisu dokonano w dniu 15.09.2021 roku. Hipoteka umowna ustanowiona została dla zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy Pożyczki Nr P3121-013 z dnia 29.04.2021 roku.

O zawarciu przedmiotowej umowy pożyczki Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2021 z 29.04.2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-27 Krzysztof Kosirek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-09-27 Marcin Garus Wiceprezes Z arządu