Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zgodnie z art. 70 pkt 3 – Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych-, Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A., ( Emitent) przekazuje informację o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A., które odbyło się w dniu 3 września 2021r.

Zestawienie uwzględnia liczbę zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 03.09.2021r., liczbę głosów przysługujących akcjonariuszowi na NWZ w dniu 03.09.2021r, ich procentowy udział w liczbie głosów obecnych na Zgromadzeniu, a także w ogólnej liczbie głosów.:


1.Pan Krzysztof Kosiorek – Sobolewski
– Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 03.09.2021r: 2.242.878
– Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 2.242.878
– procentowy udział w liczbie głosów na NWZA w dniu 03.09.2021r.: 65,79 %
– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 17,25 %

2. Aleksandra Sobolewska
– Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 03.09.2021r: 467.885
– Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 467.885
– procentowy udział w liczbie głosów na NWZA w dniu 03.09.2021r.: 13,72%
– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,60%

3.Pan Marcin Garus
– Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 03.09.2021r: 451.000
– Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 451.000
– procentowy udział w liczbie głosów na NWZA w dniu 03.09.2021r.: 13,23%
– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,47 %

4. Astalis Sp. z o.o.
– Liczba zarejestrowanych akcji na NWZA w dniu 03.09.2021r: 247.510
– Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 247.510
– procentowy udział w liczbie głosów na NWZA w dniu 03.09.2020r.: 7,26%
– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 1,90%

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-03 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu
2021-09-03 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu