Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zgodnie z art. 70 pkt 3 – Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych-, Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A., _ Emitent_ przekazuje informację o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A., które odbyło się w dniu 21 czerwca 2021r.

Zestawienie uwzględnia liczbę zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 21.06.2021r., liczbę głosów przysługujących akcjonariuszowi na ZWZ w dniu 21.06.201r, ich procentowy udział w liczbie głosów obecnych na Zgromadzeniu, a także w ogólnej liczbie głosów.:

  1. Pan Krzysztof Kosiorek – Sobolewski
  1. Pan Marcin Garus
  1. Pani Aleksandra Sobolewska
  1. Astalis Sp. z o.o.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-22 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-06-22 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu