Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent” )informuje, że w dniu 22 kwietnia 2021 roku powziął informację o intencji udzielenia zamówienia przez NORWEGIAN DEFENCE MATERIEL AGENCY („NDMA”) na wykonanie i dostawę mostów taktycznych (Invitation to Tender „P 2584-Tactical Element Bridge 100822”) dla konsorcjum w którym Emitent występuje jako Partner Konsorcjum „Partner Konsorcjum” wraz z jedną z wiodących na świecie firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej działającą globalnie i specjalizującą się w produkcji min specjalistycznych mostów taktycznych przeznaczonych dla sił zbrojnych jak i modułowych prefabrykowanych mostów stalowych stosowanych w przemyśle cywilnym- Lider Konsorcjum („Lider Konsorcjum”). Złożenie oferty przez Konsorcjum pod nazwą „ZREMB GROUP” miało miejsce w trybie przetargu publicznego na zasadach prawa norweskiego odnoszącego się do zamówień publicznych przewidzianych dla sił zbrojnych.

Jednocześnie w myśl w/w przepisów (FOSA- Regulations for Defence and Security Procurement od October 13th 2013 no 1185 §§13-2-13-4) istnieje w okresie 10 dni możliwość złożenia protestu odwołania na decyzję NDMA.

Konsorcjum ZREMB GROUP zgodnie z przedmiotem zamówienia w niniejszym postepowaniu przetargowym złożyło ofertę na wykonanie zestawów specjalistycznych mobilnych mostów taktycznych przeznaczonych dla sił zbrojnych Norwegii, z kontenerami do ich transportu oraz specjalistycznymi platformami typu FLATTRACKS również służącymi do ich transportu. Przedmiot zamówienia obejmuje również rozwiązania z zakresu logistyki TEB jak tez zintegrowanie oferowanego systemu do istniejącego już w posiadaniu Armii Norwegii połączenia z systemem bazy pontonów. Lider Konsorcjum jako podmiot specjalizujący się w produkcji mobilnych mostów zaprojektuje i wykona zakresy obejmujące część mostową wraz z systemowymi rozwiązaniami wymaganymi przez NDMA, Partner Konsorcjum zaś jako podmiot specjalizujący się w produkcji kontenerów – zaprojektuje i wykona kontenery i platformy FLATTRACKS służące do transportu mobilnych mostów taktycznych wraz z koncepcją z zakresu transportu i składowania TEB w różnych warunkach (min. bojowych, pogodowych i terenowych).

Oszacowana wartość zamówienia na potrzeby przetargu wyniosła około 16,5 mln zł z czego na Emitenta przypada około 10% tej wartości. Ostateczna wartość zamówienia i pozostałe warunki zostaną określone w umowie, przy czym na wartość zamówienia będą miały wpływ zmiany wynikające z ewentualnego wzrostu kosztów materiałów i finalne koszty logistyki związane z dostawą.

Termin realizacji zamówienia określony przez Zamawiającego to III i IV kwartał 2021 roku w trybie cyklicznych dostaw.

Szczegółowe warunki zamówienia oraz ryzyka z nim związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

O podpisaniu umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym, co nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminu przewidzianego dla procedury odwoławczej zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-22 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2021-04-22 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu