Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Spółka”, „Emitent”), w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 16 listopada 2020 roku informacji o wartościach szacunkowych wybranych jednostkowych danych finansowych za III kwartał 2020 roku, niniejszym przekazuje szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za III kwartały 2020 roku wraz z danymi porównawczymi za III kwartały roku obrotowego 2018 i 2019.

Na potrzeby obliczenia średnich jednostkowych wyników Spółki i obliczenia odchyleń w stosunku do wyników osiągniętych w trzech kwartałach 2020 roku Zarząd Emitenta przyjął odpowiedni okres w latach 2018-2019.

Ostateczne wartości danych finansowych za III kwartał 2020 roku przedstawione w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym w dniu 23 listopada 2020 roku.

Komentarz Zarządu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. do szacunkowych jednostkowych wyników finansowych za okres I-III kwartał 2020r.

Spółka w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 roku osiągnęła jednostkowe przychody ze sprzedaży na poziomie 18 302 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionych przychodów ze sprzedaży za odpowiednie okresy w latach 2018 i 2019 stanowi spadek o 25,47 %. Na osiągnięty poziom przychodów w porównaniu do okresów porównawczych miały wpływ skutki pandemii COVID-19 o czym Spółka szerzej informowała w raporcie okresowym za I półrocze 2020 roku.
Mają one również odzwierciedlenie w osiągniętym jednostkowym wyniku EBIT oraz EBITDA w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 roku, które to wyniki udało się utrzymać w wartościach dodatnich. Odnotowany zysk w wysokości 27 tys. zł (EBIT) i 600 tys (EBITDA), porównując z uśrednionym zyskiem w odpowiednich okresach w latach 2018 i 2019 w wysokości 1 369 tys. zł (EBIT) oraz 1 868 tys. zł (EBITDA) stanowi znaczny spadek.
Szacunkowy jednostkowy wynik netto osiągnięty w pierwszych trzech kwartałach 2020 to strata w wysokości – 234 tys. zł, co w porównaniu do uśrednionego jednostkowego zysku netto w latach 2018 i 2019 w wysokości 1 466 tys. zł stanowi wyraźną różnicę.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-16 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-11-16 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu