Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach („Emitent”, „Spółka”), informuje, że dnia 1 października 2020 roku otrzymał od podmiotu działającego na rynku polskim zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie specjalistycznych ram stalowych zbudowanych z profili europejskich bądź imperialnych będących podstawą układu pomocniczego systemu smarowania lub modułów smarowania, które będą używane na kontynencie australijskim, na łączną wartość 602.700,00 zł. Zamówienie wymaga konieczności przeprojektowania materiałów z wymiarów i typoszeregów imperialnych (cale) na europejskie odpowiedniki.

Termin realizacji poszczególnych partii zamówienia ustalono sukcesywnie od listopada 2020 roku do 28.02.2021 roku.

Realizacja zamówienia przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych w wysokości nieprzekraczalnej 0,5% wartości netto danego zamówienia za każdy dzień niewywiązania się z uzgodnionych w potwierdzeniu zamówienia zobowiązań.

Pozostałe szczegółowe warunki zamówienia oraz ryzyka z nim związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.

Informacja o zamówieniu została uznana za istotną dla Emitenta, ze względu na otrzymanie zamówienia w segmencie i obszarze geograficznym w którym dotychczas Spółka nie działała, a także ze względu na możliwe perspektywy dalszej współpracy przy realizacji kolejnych zamówień.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-01 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-10-01 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu