Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZAKŁADU BUDOWY MASZYN „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku informuje, że dokonał aktualizacji terminarza publikacji raportów okresowych w 2020 roku przekazanego w formie raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku, poprzez usunięcie z jego treści informacji o publikacji raportów skonsolidowanych. Terminy publikacji dotyczące wskazanych w powyższym terminarzu i niesporządzonych dotychczas raportów okresowych pozostają bez zmian i prezentują się następująco:

Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 21 września 2020 roku,
Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 23 listopada 2020 roku.

Jednocześnie, podobnie jak w poprzednim raporcie nr 1/2020 z dnia 21 stycznia 2020roku, Emitent oświadcza, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-28 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-08-28 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu