Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zgodnie z art. 70 pkt 3 – Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentówfinansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych-, ZarządZakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A., _ Emitent_ przekazuje informację o Akcjonariuszachposiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AkcjonariuszyZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A., które odbyło się w dniu 25 czerwca 2020r.

Zestawienie uwzględnia liczbę zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 25.06.2020r.,liczbę głosów przysługujących akcjonariuszowi na ZWZ w dniu 25.06.2020r, ich procentowyudział w liczbie głosów obecnych na Zgromadzeniu, a także w ogólnej liczbie głosów.:

1.Pan Krzysztof Kosiorek – Sobolewski

2.Pan Marcin Garus

3.Astalis Sp. z o.o.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-25 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2020-06-25 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu