Podstawa prawna       
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 
Raport bieżący nr 24 / 2017

      
Zgodnie z art. 70 pkt 3 – Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych-, Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji, _ Emitent _ przekazuje informację o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2017r.

Zestawienie uwzględnia liczbę zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 26.06.2017r., liczbę głosów przysługujących akcjonariuszowi na ZWZ w dniu 26.06.2017r, ich procentowy udział w liczbie głosów obecnych na Zgromadzeniu, a także w ogólnej liczbie głosów.:


1.Pan Krzysztof Kosiorek – Sobolewski
– Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 26.06.2017r: 1.632.805
– Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 1.632.805
– procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA w dniu 26.06.2017r.: 69,43%
– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 18,72%

2.NAVIMOR-Z Sp. z o.o.
– Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 26.06.2017r: 687.000
– Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 687.000
– procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA w dniu 26.06.2017r.: 29,21%
– procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 7,88%

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-26 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu 
2017-06-26 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu