Podstawa prawna       
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 23 / 2017

     
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2017 roku Spółka otrzymała na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych od Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego, akcjonariusza posiadającego 18,72% kapitału zakładowego Emitenta, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 lipca 2017 roku na godzinę 10:00, w celu przegłosowania ponownie uchwały numer 19 podjętej podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta dnia 26 czerwca 2017 roku, bowiem liczba reprezentowanych na tym Walnym Zgromadzeniu akcji nie była wystarczająca do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-26 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu 
2017-06-26 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu