Podstawa prawna      
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
 

Raport bieżący nr 18 / 2017

 
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji _”Spółka”, „Emitent”_ w związku z powzięciem w dniu dzisiejszym, tj. 17 maja 2017 roku informacji o wartości szacunkowych wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej ZREMB-CHOJNICE S.A. za I kwartał 2017 roku, niniejszym przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB-CHOJNICE S.A. za I kwartał 2017 roku wraz z danymi porównawczymi za analogiczne okresy lat obrotowych 2014-2016.

Dodatkowo, w związku ze sporządzaniem korespondencji do wierzycieli Spółka powzięła informacje o szacunkowych skonsolidowanych wynikach finansowych za miesiąc kwiecień 2017 roku, które również przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

 Ostateczne wartości danych finansowych za I kwartał przedstawione w niniejszym raporcie zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I kwartał 2017 roku. O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Komentarz Zarządu do przedstawionych szacunków:
W okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do końca kwietnia br. Spółka znacząco ustabilizowała osiągany wynik finansowy. W porównaniu z wynikami osiąganymi od połowy 2015 roku do końca lutego 2017 roku nastąpiła znacząca poprawa sytuacji, na którą wpływ miało m.in. wydanie przez Sąd decyzji o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego. Powyższa pozytywna zmiana połączeniu z pozyskiwanymi na bieżąco nowymi zleceniami, a także oszczędnościami wprowadzanymi na zasadach opisanych w planie restrukturyzacji _których wymierne korzyści będą widoczne już w II kwartale tego roku_, pozwala nam dziś na stwierdzenie z dużym prawdopodobieństwem, że założony plan restrukturyzacji Spółki _przekazany do wiadomości publicznej_, zostanie przez Spółkę zrealizowany. Takie działanie będzie nie tylko sukcesem Spółki, ale jest również ze wszech miar korzystne dla jej wierzycieli.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-17 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu 
2017-05-17 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu