Podstawa prawna       
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
 

 Raport bieżący nr 15 / 2017


Zarząd ZAKŁADU BUDOWY MASZYN „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji (Emitent) działając zgodnie z § 103.2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późniejszymi zmianami) („Rozporządzenie”), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r., w którym Spółka informowała o terminach przekazania raportów okresowych w 2017 roku, informuje, że niniejszym dokonuje zmiany terminów publikacji raportów okresowych.

W związku z powyższym Emitent podaje pełen aktualny kalendarz terminów publikacji raportów okresowych w 2017 roku:

 Raporty kwartalne:

– za I kwartał 2017r. – 30 maja 2017r.
– za III kwartał 2017r. – 29 listopada 2017r.

 Skonsolidowany Raport półroczny:
– za 2017r. – 29 września 2017r.

Jednostkowy i Skonsolidowany Raport roczny:
– za 2016r. –28 kwietnia 2017r.

Zgodnie z § 101 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późniejszymi zmianami) („Rozporządzenie”)., nie będzie publikowany raport kwartalny za drugi kwartał 2017 roku i czwarty kwartał 2016.

Oraz działając zgodnie z § 83.1. i 3. powołanego powyżej Rozporządzenia, Zarząd Emitenta oświadcza, iż nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego oraz informuje o zamiarze przekazywania w 2017r. skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, a także o zamiarze przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017r.,zawierające skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-03-16 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu 
2017-03-16 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu