Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Raport bieżący nr 48 / 2019

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 września 2019 roku wpłynęło do Spółki zarządzenie wydane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 4 września 2019 roku zawierające pytanie, czy Spółka jako Skarżący postanowienie w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowej Emitenta w drodze emisji 499.999 akcji zwykłych na okaziciela serii H1 zamierza cofnąć wniosek.
Zgodnie z treścią stanowiska Zarządu przedstawionego w raporcie bieżącym nr 35/2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku Emitent postanowił cofnąć wniosek w terminie wskazanym przez sąd.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-10 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
2019-09-10 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu