Podstawa prawna        
Art. 17 ust. 4 MAR – zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
 

Raport bieżący nr 42 / 2017    

Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _WE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014, dalej: Rozporządzenie nr 596/2014, Zarząd Zakładu Budowy Maszyn ZREMB – CHOJNICE SA _”Spółka”_, przekazuję informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej, zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia nr 596/2014.

Treść informacji poufnej:
„Zarząd Spółki informuje, że w dniu 19.10.2017r. podjął decyzję o przystąpieniu do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne _Dz.U. z 2015 r. poz. 978 – dalej: Prawo restrukturyzacyjne_. Decyzja Zarządu Spółki podyktowana została potrzebą ochrony praw i interesów Spółki, akcjonariuszy oraz jej kontrahentów w obliczu kumulacji zdarzeń zaistniałych w okresie od 23 stycznia 2017r. do 18 października 2017r., o których Spółka poinformowała w raportach bieżących nr 1/2017 z dnia 13 stycznia 2017r., 3/2017 z dnia 17 stycznia 2017r oraz 37/2017 z dnia 26.09.2017r, 38/2017 i 39/2017 18 Października 2017r. W ocenie Zarządu Spółki zobowiązania mogące wyniknąć z realizacji roszczenia Banku Handlowego SA opisanego w ww. raportach bieżących, nie powinny być traktowane jako sytuacja, która stanowi zagrożenie dla dalszej egzystencji Spółki. W ocenie Spółki, posiada ona wystarczające i rzeczywiste składniki majątku trwałego i produkcyjnego, które już obecnie stanowią zabezpieczenie w/w zobowiązań. Zdaniem Zarządu Spółki, składniki te winny być przeznaczone do zapewnienia jej dalszego funkcjonowania i rozwoju. Dodatkowo, w przypadku gdyby podmioty finansujące lub współpracujące ze Spółką przyjęły negatywne nastawienie wobec Spółki ich połączenie z realizacją zobowiązania na rzecz w/w banku mogłoby doprowadzić do sytuacji niewypłacalności Spółki.

Zarząd Spółki mając zatem na względzie interes Spółki _w tym zatrudnionych pracowników_ i wszystkich podmiotów pozostających ze Spółką w jakichkolwiek relacjach prawnych lub faktycznych podjął działania mające na celu uniknięcie ww. skutku niewypłacalności. Decyzja Spółki oparta jest na brzmieniu art. 3 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, które stanowi, iż celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości danego podmiotu.
Zarząd Spółki informuje też, że przesłanką podjęcia komunikowanej decyzji jest wyłącznie zagrożenie niewypłacalnością, w rozumieniu art. 6 ust. 1 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego. Powyższa informacja poufna stanowi etap procesu _w rozumieniu art. 17 ust. 4 akapit drugi Rozporządzenia nr 596/2014_ wszczęcia restrukturyzacji Spółki na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne, obejmującego: _i_ podjęcie decyzji o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, _ii_ złożenie wniosku do sądu o otwarcie tegoż postępowania, _iii_ otwarcie postępowania przez sąd. Opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości objęte zostały etapy i_ i ii_ powyżej.

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia nr 596/2014 Spółka poinformuje w dniu dzisiejszym Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia niniejszej informacji poufnej, uzasadniając jednocześnie istnienie przesłanek opóźnienia ujawnienia informacji poufnej wskazanych w art. 17 ust. 4 pkt a_ – c_ Rozporządzenia nr 596/2014. Głównym powodem opóźnienia publikacji informacji poufnej w zakresie ochrony prawnie uzasadnionych interesów Spółki była poważnie i bezpośrednio zagrożona kondycja finansowa Spółki, w sytuacji gdy nie mają zastosowania przepisy dotyczące upadłości, a niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej zagrażałoby interesom akcjonariuszy, wierzycieli oraz Spółce. Ustalenia w tym zakresie dokonane zostały w oparciu o regulację przepisów Prawa restrukturyzacyjnego w zakresie początku ochrony dłużnika oraz sytuację rynkową po publikacji raportów bieżących nr 1/2017 z dnia 13 stycznia 2017r., 3/2017 z dnia 17 stycznia 2017r. oraz 37/2017 z dnia 26.09.2017r, 38/2017 i 39/2017 18 października 2017, a także uprawnienia Banku Handlowego SA wynikające z udzielonego przez Spółkę poręczenia.
Ujawnienie informacji o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji Spółki na podstawie ustawy Prawo Restrukturyzacyjne przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego, o którego otwarcie Zarząd Spółki zamierzał wnosić, spowodowałoby działania prawne niektórych wierzycieli zmierzające do uszczuplenia środków obrotowych Spółki, co w konsekwencji uniemożliwiłoby działalność operacyjną Spółki, realizację postępowania restrukturyzacyjnego i oznaczałoby znaczącą szkodę dla akcjonariuszy Spółki i pozostałych wierzycieli. Opóźnienie publikacji informacji poufnej, do czasu otwarcia przez sąd postępowania restrukturyzacyjnego, ma na celu ochronę Spółki, jej akcjonariuszy i kontrahentów, a wynika z przepisów Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 roku. Zgodnie z Ustawą z dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego przez sąd, Spółka będzie podlegać ochronie prawnej przed wierzycielami, na podstawie przepisów Ustawy, co w opinii Zarządu nie tylko umożliwi, ale ułatwi przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego.”
 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2017-11-27 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu  
2017-11-27 Marcin Garus Wiceprezes Zarzadu