Podstawa prawna        
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
 
Raport bieżący nr 19 / 2019 

 
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie sporządzone w trybieart. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkachwprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkachpublicznych (Dz.U. 2018 poz. 512) o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosówna Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariusza Spółki, Pana Mieczysława Bielenia, o następującejtreści:

„Ja niżej podpisany Mieczysław Bielenia działając w imieniu własnym na podstawie art.69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentówfinansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”),informuję o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów naWalnym Zgromadzeniu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. poniżej progu 5%.

Zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału o 1,2% w ogólnej liczbie głosów na WalnymZgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowegoZREMB wynikającego z postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego na Zgromadzeniu WierzycieliSpółki w dniu 15 listopada 2018r,które zostało wpisane do rejestru w dniu 4 kwietnia2019r („Transakcja”).

Przed transakcją posiadałem 436178 akcji Spółki, uprawniających do 436178 głosów naWalnym Zgromadzeniu ZREMB co stanowiło 5% kapitału zakładowego Spółki oraz 5% ogólnejliczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB.

W wyniku Transakcji posiadam obecnie 436178 akcji Spółki, uprawniających do 436178głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB co stanowi 3,8% kapitału zakładowego Spółki oraz 3,8% ogólnej liczby głosów na walnym Zgromadzeniu ZREMB .

Jednocześnie informuję ,że inne podmioty ode mnie zależne nie posiadają akcji Spółki,ani nie zawarłem żadnych porozumień ani umów których przedmiotem byłoby przekazanieuprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym Zgromadzeniu Spółki oraz że nie przysługujemi dodatkowe prawo głosu z akcji zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt. 7 oraz Ustawy o ofercie.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 
2019-04-15 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu  
2019-04-15 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu