40/2020 Otrzymanie subwencji finansowej z PFR.

39/2020 Zakończenie spłaty zobowiązań z tytułu kredytu udzielonego Navimor-Invest S.A. przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.

38/2020 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

37/2020 Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.

36/2020 Otrzymanie zamówień na konstrukcje stalowe oraz elementy zabezpieczające stosowane na elektrowniach jądrowych.

35/2020 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

34/2020 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

33/2020 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

32/2020 Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S. A. za III kwartał 2020 roku.

31/2020 Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.

30/2020 Otrzymanie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie specjalistycznych ram stalowych.

29/2020 Otrzymanie postanowienia w sprawie zmiany statutu Emitenta.

28/2020 Szacunkowe wybrane dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE”S.A. za I półrocze 2020 roku.

27/2020 Otrzymanie zamówień na wykonie kontenerów.

26/2020 Aktualizacja terminarza publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

25/2020 Podjęcie uchwał w sprawie odstąpienia od sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych i w sprawie dalszego stosowania MSR/MSSF.

24/2020 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

23/2020 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

22/2020 Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

21/2020 Zmniejszenie wysokości hipoteki oraz wykreślenie wierzytelności z tytułu weksli.

20/2020 Złożenie wniosku o uchylenie postanowienia Sądu Rejestrowego.

19/2020 Otrzymanie zamówień z branży offshore.

18/2020 Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w dniu 25 czerwca 2020r

17/2020 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE”S.A. w dniu 25.06.2020r.

16/2020 Otrzymanie zamówień na wykonie kontenerów.

15/2020 Otrzymanie zamówień na wykonie kontenerów.

14/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakład Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

13/2020 Zawarcie z PARP umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu „Operacyjny Inteligentny Rozwój” 

12/2020 Zawarcie z PARP umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu „Operacyjny Inteligentny Rozwój”

11/2020 Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZBM „ZREMB-CHOJNICE”S.A. za I kwartał 2020 roku.

10/2020 Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku.

9/2020 Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

8/2020 Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZBM ZREMB-CHOJNICE S.A.  za 2019 rok.

7/2020 Otrzymanie zamówień na wykonie kontenerów.

6/2020 Wpływ epidemii wywołanej koronawirusem COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej.

5/2020 Zakwalifikowanie projektu Emitenta przez PARP do otrzymania dofinansowania w ramach programu „Operacyjny inteligentny Rozwój”

4/2020 Zakwalifikowanie projektu Emitenta przez PARP do otrzymania dofinansowania w ramach programu „Operacyjny inteligentny Rozwój”.

3/2020 Otrzymanie postanowienia w sprawie zmiany statutu Emitenta

2/2020 Otrzymanie kolejnych zamówień na wykonanie elementów obudów.

1/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.