38/2018 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.

37/2018 Zatwierdzenie przez Sąd układu przyjętego przez Zgromadzenie Wierzycieli.

36/2018 Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A.w restrukturyzacji za III kwartał 2018 r. 36/2018

35/2018 Informacja o przyjęciu układu na Zgromadzeniu Wierzycieli ZBM”ZREMB-CHOJNICE” S.A.w restrukturyzacji.

34/2018 Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.

33/2018 Otrzymanie zamówienia na wykonanie ścian kontenerów.

32/2018 Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.

31/2018 Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

30/2018 Zmiany w składzie Komitetu Audytu.

29/2018 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

28/2018 Aktualizacja szacunkowych wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE”S.A. w restrukturyzacji za I półrocze roku 2018.

27/2018 Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. w restrukturyzacji za I półrocze 2018 r.

26/2018 Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.

25/2018 Wyznaczenie przez Sąd terminu zgromadzenia wierzycieli Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji w celu głosowania nad układem

24/2018 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

23/2018 Przekazanie do sądu zaktualizowanych propozycji układowych.

22/2018Zawarcie Aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 21 grudnia 2017 roku zawartego z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

21/2018 Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji w dniu 8 czerwca 2018 roku.

20/2018 Treść uchwał podjętych oraz treść uchwał, które były poddane pod głosowanie , a nie zostały podjęte. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji.

19/2018 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

18/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – uzupełnienie informacji.

17/2018 Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. w restrukturyzacji za I kwartał 2018r.

16/2018 Otrzymanie zamówień na konstrukcje stalowe.

15/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

14/2017 Otrzymanie zamówienia na wykonanie kontenerów.

13/2018 Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.

12/2017 Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu.

11/2018 Szacunkowe wybrane jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe ZREMB-CHOJNICE S.A. w restrukturyzacji za rok 2017.

10/2018 Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.

9/2017 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego Emitenta za 2017 rok.

8/2018 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

7/2018 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

6/2018 Otrzymanie istotnego zamówienia na wykonanie kontenerów.

5/2018 Zawarcie porozumienia dotyczącego spłaty zobowiązań.

4/2018 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

3/2018 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

2/2018 Otrzymanie istotnych zamówień od nowego kontrahenta.

1/2018 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej.