50/2017 Odpowiedź Zarządu na otrzymaną ofertę objęcia akcji.

49/2017 Otrzymanie oferty objęcia akcji.

48/2017 Złożenie w Sądzie planu restrukturyzacyjnego.

47/2018 Otrzymanie zamówienia na wykonanie elementów wyposażenia statku wraz ich montażem.

45/2017 Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS spółki zależnej od Emitenta.

44/2017 Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej otwarcia przyspieszonego postępowania układowego na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

43/2017 Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej złożenia wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

42/2017 Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia decyzji o przystąpieniu do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji Spółki na podstawie ustawy Prawo Restrukturyzacyjne

41/2017 Program naprawczy dotyczący usunięcia przyczyny kwalifikacji do segmentu LISTA ALERTÓW.

40/2017 Utworzenie Spółki zależnej.

39/2017 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 38/2017 z dnia 18 października 2017 roku.

38/2017 Uzasadnienie Postanowienia sporządzone przez Sąd.

37/2017 Odmowa przez Sąd zatwierdzenia układu.

36/2017 Wybór członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

35/2017 Odroczenie przez sąd terminu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

34/2017 Podjęcie przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwały w sprawie uchylenia części uchwały nr 10 z dnia 26.06.2017 r. dotyczącej wyboru biegłego rewidenta.

33/2017 Informacja o zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wierzycieli propozycji układowych ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

32/2017 Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji w dniu 26 lipca 2017r.

31/ 2017 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji w dniu 26 lipca 2017 roku.

30/2017 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta powyżej 20%.

29/2017 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.

28/2017 Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów oraz ścian kontenerowych i blokad kontenerowych.

26/2017/K Korekta RB 26/2017 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

27/2017 Zmiana daty zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza.

26/2017 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

25/2017 Zmiana przez Sąd terminu zgromadzenia wierzycieli Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji.

24/2017 Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji w dniu 26 czerwca 2017r.

23/2017 Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

22/2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji w dniu 26 czerwca 2017 roku.

21/2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

20/2017 Zawarcie znaczącej umowy.

19/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

18/2017Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB-CHOJNICE S.A. za I kwartał 2017 roku i za miesiąc kwiecień 2017 roku.

17/2017 Wyznaczenie przez Sąd terminu zgromadzenia wierzycieli Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji w celu głosowania nad układem.

16/2017 Złożenie w Sądzie planu restrukturyzacyjnego uzupełnionego o prognozę finansową.

15/2017 Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

14/2017 Złożenie w Sądzie planu restrukturyzacyjnego.

13/2017 Powołanie Członka Zarządu.

12/2017 Otrzymanie zamówienia na wykonanie specjalnych żaluzji okiennych na rynek francuski.

11/2017 Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

10/2017 Szczególne oznaczenie akcji spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w restrukturyzacji.

Korekta raportu bieżącego nr 9/2017 – Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej otwarcia przyspieszonego postępowania układowego na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

9/2017 Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej otwarcia przyspieszonego postępowania układowego na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

8/2017 Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej złożenia wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

7/2017 Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia decyzji o przystąpieniu do sporządzania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego

6/2017 Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o zbyciu akcji Emitenta przez podmiot od niego zależny.

5/2017 Informacja o zawarciu Aneksu do Umowy Opcji Zakupu Akcji.

4/2017 Odwołanie Członków Zarządu.

3/2017 Przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej negocjacji z Bankiem Handlowym S.A.

2/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017r.

1/2017 Wezwanie do zapłaty tytułem spłaty hipoteki.