56/2014 Zawarcie znaczącej umowy.

55/2014 Nabycie akcji.

54/2014 Zawarcie znaczącej umowy.

53/2014 Zawarcie znaczacej umowy.

52/2014 Zawiadomienie o zmianie (zmniejszeniu) ogólnej liczby głosów.

51/2014 Komunikat KDPW – rejestracja papierów wartościowych.

50/2014 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F3 ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

49/2014 Informacja o transakcji osoby obowiązanej do notyfikacji.

48/2014 Zmiana uchwały Zarządu KDPW S.A. z dnia 18 września 2014 roku w sprawie rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii F3.

47/2014 Informacja o zawarciu Aneksu do Umowy Opcji Zakupu Akcji.

46/2014 Uchwała KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F3.

45/2014 Nabycie akcji.

44/2014 Informacja na podstawie § 24 Regulaminu Giełdy.

43/2014 Zawiadomienie o ustanowieniu hipoteki.

42/2014 Informacja o transakcji osoby obowiązanej do notyfikacji.

41/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

40/2014 Zawarcie znaczącej umowy.

39/2014 Nabycie akcji.

38/2014 Zawiadomienie na podstawie art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

37/2014 Uchwała Zarządu KDPW w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki (scalenie).

36/2014 Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta w związku z procedurą scalenia akcji.

35/2014 Złożenie wniosków do KDPW S.A i GPW w Warszawie S.A. w ramach procedury scalenia akcji Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

34/2014 Rejestracja przez Sąd scalenia akcji oraz zmiany Statutu Spółki.

33/2014 Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej.

32/2014 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

31/2014 Tekst jednolity Statutu Spółki.

30/2014 Powołanie Członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję.

29/2014 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w dniu 17 kwietnia 2014r.

28/2014 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w dniu 17 kwietnia 2014 roku.

27/2014 Zawarcie znaczącej umowy.

26/2014 Podpisanie przez Emitenta umowy z Akcjonariuszem dotyczącej uzupełnienia niedoborów scaleniowych, związanych z planowanym podjęciem przez ZWZ Emitenta uchwały w sprawie scalenia akcji.

25/2014 Zawiadomienie od Spółki zależnej o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

24/2014 Zawiadomienie od Prezesa Zarządu o zmianie zaangażowania.

23/2014 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.

22/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

21/2014 Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej.

20/2014 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

19/2014 Zawiadomienie o przekroczniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

18/2014 Zawarcie znaczącej umowy.

17/2014 Zwiększenie udziału ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w spółce zależnej.

16/2014 Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii F3.

15/2014 Zawarcie znaczącej umowy.

14/2014 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej do notyfikacji.

13/2013 Objęcie akcji w ramach kapitału docelowego i Oświadczenie Zarządu o dookreśleniu kapitału zakładowego.

12/2014 Zawiadomienie o wykreśleniu hipoteki.

11/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.

10/2014 Zawarcie umowy opcji sprzedaży akcji.

9/2014 Zawarcie znaczącej umowy.

8/2014 Zawiadomienie od osoby zobowiazanej do notyfikacji.

7/2014 Zawiadomienie od Spółki zależnej NAVIMOR-Z Sp. z o. o.

6/2014 Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu.

5/2014 Tekst jednolity Statutu Spółki.

4/2014 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

3/2014 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku.

2/2014 Zawarcie znaczącej umowy.

1/2014 Zawiadomienie o ustanowieniu hipoteki.

Korekta raportu nr 43/2013- Zawarcie umowy kredytowej.