46/2013 Zawiązanie spółki zależnej oraz powołanie osób zarządzających w spółce zależnej.

45/2013 Zawarcie znaczącej umowy.

44/2013 Sprostowanie wpisu w KRS dotyczącego wysokości kapitału docelowego.

43/2013 Zawarcie umowy kredytowej.

42/2013 Zawarcie znaczącej umowy.

41/2013 Informacja o zmianie podmiotu pełniącego funkcję sponsora emisji.

40/2013 Nabycie akcji.

39/2013 Zawarcie znaczącej umowy.

38/2013 Komunikat KDPW – rejestracja papierów wartościowych.

37/2013 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F2 ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

36/2013 Uchwała KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F2.

35/2013 Nabycie akcji.

34/2013 Zawarcie znaczącej umowy.

33/2013 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM ZREMB-CHOJNICE S.A. w dniu 26 czerwca 2013 r.

32/2013 Wybór Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. na VII kadencję.

31/2013 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku.

30/2013 Zawarcie znaczącej umowy.

29/2013 Zawarcie znaczącej umowy.

28/2013 Zawarcie znaczącej umowy.

27/2013 Zawiadomienie od Spółki zależnej IRAQ – POLAND TRADE &INVESTMENT Sp. z o. o.

26/2013 Zawiadomienie od Prezesa Zarządu o zmianie zaangażowania.

25/2013 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.

24/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

23/2013 Completion of private subscription for F2-series shares.

23/2013 Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii F2.

22/2013 Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu.

21/2013 Tekst jednolity Statutu Spółki.

Korekta raportu nr 20/2013- Objęcie akcji w ramach kapitału docelowego.

20/2013 Objęcie akcji w ramach kapitału docelowego.

19/2013 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

18/2013 Informacja o stanie posiadania akcji Emitenta przez osobę pełniącą funkcje nadzorujące w Spółce.

17/2013 Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej.

16/2013 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

15/2013 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w kapitale zakładowym Spółki.

14/2013 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 12% w kapitale zakładowym Spółki.

13/2013 Zawarcie znaczącej umowy.

12/2013 Nabycie akcji.

11/2013 Zawarcie znaczącej umowy.

10/ 2013 Zawiadomienie o zmianie (zmniejszeniu) ogólnej liczby głosów.

9/2013 Zawiadomienie od osoby obowiązanej do notyfikacji.

8/2013 Zawiadomienie od osoby obowiazanej do notyfikacji.

7/2013 Korekta: Uzupełnienie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok 2011 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.

6/2013 Zawiadomienie od osoby obowiązanej do notyfikacji

5/2013 Informacja o transakcjach osoby obowiązanej do notyfikacji.

4/2013 Nabycie akcji.

3/2013 Deadlines for submission of periodic reports in 2013.

3/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

2/2013 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.

1/2013 Nabycie akcji.