66/2012 Zawarcie znaczącej umow.

65/2012 Podpisanie umów kredytowych.

64/2012 Nabycie akcji.

63/2012 Nabycie akcji.

62/2012 Komunikat KDPW – rejestracja papierów wartościowych.

61/2012 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

60/2012 Uchwała KDPW w sprawie rejestracji akcji serii G.

59/2012 Nabycie akcji.

Korekta raportu nr 58/2012 – Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie zaangażowania.

58/2012 Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie zaangażowania.

53/2012 Korekta raportu nr 53/2012 – Nabycie akcji.

57/2012 Zawiadomienie o zmianie(zmniejszeniu)ogólnej liczby głosów.

56/2012 Nabycie akcji.

55/2012 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.

54/2012 Zawarcie znaczącej umowy.

53/2012 Nabycie akcji.

42/2012 Correction of the report no. 42/2012 – The list of shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General Meeting of Shareholders on 21st June 2012.

42/2012 Korekta raportu nr 42/2012 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 21 czerwca 2012 r.

52/2012 Zawarcie znaczącej umowy.

51/2012 Zawarcie znaczącej umowy.

50/2012 Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii G.

49/2012 Zawarcie znaczącej umowy.

48/2012 Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego.

47/2012 Zawarcie znaczącej umowy.

46/2012 Zawarcie znaczacej umowy.

45/2012 Komunikat KDPW – rejestracja papierów wartościowych.

44/2012 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F1 ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

43/2012 Fulfilment of suspending conditions from the contract with Energopol Południe S.A. (Joint Stock Company)

43/2012 Spełnienie się warunków zawieszających z umowy z Energopol Południe S.A.

42/2012 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w dniu 21 czerwca 2012r.

41/2012 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w dniu 21.06.2012r.

40/2012 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

39/2012 Zawarcie znaczacej umowy.

38/2012 Zawarcie znaczącej umowy.

37/2012 Zawarcie znaczącej umowy.

36/2012 Zawarcie znaczącej umowy.

35/2012 Zawarcie znaczącej umowy.

34/2012 Nabycie akcji.

32/2012 Signing the annex no. 3 to the credit contract with Alior Bank S.A. (Joint-Stock Company)

33/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

32/2012 Podpisanie aneksu nr 3 do umowy kredytowej z Alior Bank S.A.

31/2012 Zawarcie znaczącej umowy.

30/2012 Zawarcie znaczącej umowy.

29/2012 Zawarcie znaczącej umowy.

28/2012 Nabycie akcji.

27/2012 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w kapitale zakładowym Spółki

26/2012 Conclusion of a meaningful contract

26/2012 Zawarcie znaczącej umowy.

25/2012 Zawiadomienie o zmianie (zmniejszeniu) ogólnej liczby głosów.

24/2012 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.

23/2012 Zawarcie znaczacej umowy.

22/2012 Zawarcie znaczącej umowy.

21/2012 Tekst jednolity Statutu Spółki.

20/2012 Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej.

19/2012 Nabycie akcji przez Prezesa Zarządu.

18/2012 Nabycie akcji przez podmiot zależny od Emitenta.

17/2012 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

16/2012 Rozszerzenie zakresu znaczącej umowy.

15/2012 Zawarcie znaczącej umowy.

14/2012 Zawarcie znaczącej umowy.

13/2012 Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej.

12/2012 Resignation from the fulfilment of duties of a Member of the Supervisory Board .

12/2012 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

11/2012 Conclusion of contract

11/2012 Conclusion of contract.

11/2012 Zawarcie umowy.

10/2012 Zawarcie znaczącej umowy.

9/2012 Zawarcie znaczącej umowy.

8/2012 Zawarcie umowy.

7/2012 Zawarcie znaczącej umowy.

6/2012 Zawarcie znaczącej umowy.

5/2012 Informacja dotycząca zawarcia listu intencyjnego przez podmiot zależny od Emitenta.

4/2012 Zawarcie znaczacej umowy.

3/2012 Zawarcie umowy.

2/2012 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.

1/2012 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.