108/2011 Zawarcie znaczącej umowy.

107/2011 Zawarcie znaczącej umowy.

106/2011 Zawarcie znaczącej umowy.

105/2011 Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej.

104/2011 Zawarcie znaczącej umowy.

103/2011 Podpisanie aneksu nr 2 do umowy kredytowej z Alior Bank S.A.

102/2011 Zawarcie znaczącej umowy.

101/2011 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

100/2011 Information concerning conclusion of a letter of intent by the Issuer’s subsidiary.

100/2011 Informacja dotycząca zawarcia listu intencyjnego przez podmiot zależny od Emitenta.

99/2011 Informacja dotycząca zawarcia listu intencyjnego przez podmiot zależny od Emitenta

98/2011 Oddalenie przez Sąd Rejonowy w Warszawie wniosku o upadłość spółki zależnej.

97/2011 Zawarcie znaczącej umowy.

96/2011 Nabycie akcji.

95/2011 Zawarcie znaczącej umowy.

94/2011 Zabezpieczenie należności.

93/2011 Złożenie przez spółkę zależną od Emitenta, tj. spółkę Stocznia Tczew S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

92/2011 Notification on reduction of overall number of votes.

92/2011 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

91/2011 The list of shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General Meeting of Shareholders of ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. (Joint-Stock Company) on 28th June 2011.

91/20011 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w dniu 28 czerwca 2011r.

90/2011 Powołanie Członka Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

89/2011 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

88/2011 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w dniu 28 czerwca 2011r.

87/2011 Zawarcie znaczącej umowy.

86/2011 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

85/2011 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

84/2011 Zawarcie znaczącej umowy.

83/2011 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

82/2011 Nabycie akcji.

81/2011 Nabycie akcji.

80/2011 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w kapitale zakładowym Spółki.

79/2011 Nabycie akcji.

78/2011 Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej.

77/2011 Zawarcie znaczącej umowy.

76/2011 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 64/2011.

75/2011 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5 % w kapitale zakładowym Spółki.

74/2011 Postanowienie Sądu o wpisaniu likwidacji spółki zależnej tj.STOCZNI TCZEW S.A.

73/2011 Zawarcie znaczącej umowy.

72/2011 Zbycie akcji przez S1 Sp. z o.o.

71/2011 Zarejestrowanie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

70/2011 Zmniejszenie zaangażowania Emitenta w spółce zależnej Navimor – Invest S.A.

69/2011 Notification on reduction of overall number of votes.

69/2011 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

68/2011 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

67/2011 Zbycie akcji przez S1 Sp. z o.o.

66/2011 Zbycie udziałów w spółce zależnej.

65/2011 List intencyjny spółki zależnej.

64/2011 Zawarcie znaczącej umowy.

63/2011 Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward.

62/2011 Zawiadomienie o zmianie (zwiększeniu) ogólnej liczby głosów.

61/2011 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

60/2011 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

59/2011 Zbycie akcji przez S1 Sp. z o.o.

58/2011 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów .

57/2011 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów .

56/2011 Zbycie akcji przez S1 Sp z o.o.

55/2011 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

54/2011 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

53/2011 Zbycie akcji przez S1 Sp. z o.o.

52/2011 Nabycie akcji.

51/2011 Zawarcie znaczącej umowy.

50/2011 Nabycie akcji.

49/2011 Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku.

48/2011 Nabycie akcji.

47/2011 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w dniu 07 lutego 2011r.

46/2011 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

45/2011 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

44/2011 Powołanie Członków Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

43/2011 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w dniu 07 lutego 2011r.

42/2011 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

41/2011 Zawarcie znaczącej umowy.

40/2011 Komunikat KDPW – rejestracja papierów wartościowych.

39/2011 Nabycie akcji.

38/2011 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii „E” ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

37/2011 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

36/2011 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

35/2011 Nabycie akcji.

34/2011 Nabycie akcji.

33/2011 Nabycie akcji.

32/2011 Nabycie akcji.

31/2011 Nabycie akcji.

30/2011 Informacja o złożeniu zawiadomienia do Komisji Nadzoru Finansowego

29/2011 Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej IRAQ-POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o.o.

28/2011 Informacja o otwarciu postępowania likwidacyjnego spółki zależnej od Emitenta.

27/2011 Nabycie akcji.

26/2011 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

25/2011 Nabycie akcji.

24/2011 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

23/2011 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

22/2011 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

21/2011 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku.

20/2011 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

19/2011 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

18/2011 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

17/2011 Nabycie akcji.

16/2011 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

15/2011 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

14/2011 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

13/2011 Nabycie akcji.

12/2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

11/2011 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

10/2011 Nabycie akcji

9/2011 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

8/2011 Nabycie akcji.

7/2011 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

6/2011 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

178/2010 Korekta – Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów w ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

5/2011 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

4/2011 Nabycie akcji.

3/2011 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

2/2011 Nabycie akcji.

1/2011 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.