182/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

181/2010 Nabycie akcji.

180/2010 Tekst jednolity Statutu ZBM”ZREMB-CHOJNICE” S.A.

179/2010 Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów.

178/2010 Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów w ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

177/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

176/2010 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

175/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

174/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

173/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

172/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

171/2010 Nabycie akcji.

170/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

169/2010 Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego ZBM „ZREMB-CHOJNICE”S.A.

168/2010 Nabycie akcji.

167/2010 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

166/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

165/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

164/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

163/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A

162/2010 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

161/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

160/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

159/2010 Zawarcie znaczącej umowy.

158/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

157/2010 Nabycie akcji.

156/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

155/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

154/2010 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zależnej.

153/2010 Zawarcie znaczącej umowy.

152/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

151/2010 Zawarcie znaczącej umowy.

150/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

149/2010 Zawarcie znaczącej umowy.

148/2010 Zawarcie znaczącej umowy.

147/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

145/2010 Conclusion of a meaningful contract.

146/2010 Nabycie akcji.

145/2010 Zawarcie znaczącej umowy.

144/2010 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

143/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

142/2010 Nabycie akcji

141/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A

140/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A

139/2010 Nabycie akcji.

138/2010 Zawarcie umowy o współpracy przez Spółkę zależną.

137/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A

136/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

135/2010 Nabycie akcji.

134/2010 Rejestracja przekształcenia spółki zależnej w Spółkę Akcyjną.

133/2010 Zabezpieczenie należności

132/2010 Zawarcie znaczącej umowy.

131/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

130/2010 Nabycie akcji.

129/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

128/2010 Nabycie akcji.

127/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

126/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

125/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

124/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

123/2010 Nabycie akcji.

122/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

121/2010 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA z dnia 15 listopada 2010r.

120/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

119/2010 Nabycie akcji.

118/2010 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 listopada 2010 roku.

117/2010 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów

116/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

115/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

114/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

113/2010 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zależnej.

112/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

111/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

110/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

109/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

108/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

107/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

106/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

105/2010 Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego w umowie przedwstępnej zawartej przez Spółkę zależną od Emitenta tj. Spółkę „Stocznia Tczew” Spółka Akcyjna.

104/2010 Nabycie akcji.

103/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

102/2010 Nabycie akcji.

101/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

100/2010 Nabycie akcji.

99/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

98/2010 Nabycie akcji.

97/2010 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

96/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

95/2010 Nabycie akcji.

94/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

93/2010 Nabycie akcji.

92/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

91/2010 Nabycie akcji.

90/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

89/2010 Nabycie akcji.

88/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

87/2010 Nabycie akcji.

86/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

85/2010 Nabycie akcji.

84/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

83/2010 Nabycie akcji.

82/2010 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

81/2010 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

80/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

79/2010 Nabycie akcji.

78/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

77/2010 Nabycie akcji.

76/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

75/2010 Przekształcenie Spółki zależnej Navimor – Invest Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną.

74/2010 Nabycie akcji.

73/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

72/2010 Nabycie akcji.

71/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

70/2010 Zawarcie umowy znaczącej, ustanowienie hipoteki, zastawu i innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach.

69/2010 Nabycie akcji.

68/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

66/2010 Nabycie akcji.

67/2010 Informacja o zawarciu umowy sprzedaży udziałów.

65/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

64/2010 Nabycie akcji.

63/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

62/2010 Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów.

61/2010 Nabycie akcji.

60/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

59/2010 Nabycie akcji.

58/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

57/2010 Nabycie akcji.

56/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

55/2010 Nabycie akcji

54/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

53/2010 Korekta – Nabycie akcji.

53/2010 Nabycie akcji.

52/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

51/2010 Nabycie akcji.

50/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

49/2010 Nabycie akcji.

48/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

47/2010 Zbycie akcji przez FH JAGO S.A.

46/2010 Zawarcie umowy.

45/2010 Zawarcie znaczącej umowy.

44/2010 Zawarcie znaczącej umowy.

43/2010 Zawarcie znaczącej umowy.

42/2010 Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Navimor – Invest Sp. z o.o.

41/2010 Informacja o zawarciu umowy przedwstępnej przez Spółkę zależną od Emitenta tj. Spółkę ” Z1″ Spółka Akcyjna.

40/2010 Informacja o wygranym przetargu przez spółkę zależną.

39/2010 Zawiązanie spółki.

38/2010 Zawarcie umowy.

37/2010 Zawiązanie spółki.

36/2010 Zawarcie umowy.

35/2010 Wybór oferty Konsorcjum z udziałem Spółki zależnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

34/2010 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA w dniu 24 czerwca 2010 roku.

33/2010 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

32/2010 Wybór Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” na VI kadencję.

31/2010 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. w dniu 24 czerwca 2010 roku.

30/2010 Przekształcenie Spółki zależnej Navimor-Invest Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną.

29/2010 Zawarcie znaczącej umowy

28/2010 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu w Spółce zależnej.

27/2010 Wybór oferty Konsorcjum z udziałem Spółki zależnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

26/2010 Zawarcie znaczącej umowy.

25/2010 Zawarcie znaczącej umowy.

2/2010 – CG – Sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. za 2009 rok.

24/2010 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. wraz z projektami uchwał.

23/2010 Korekta treści Opinii Biegłego Rewidenta w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. oraz Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

22/2010 Zawarcie znaczącej umowy.

21/2010 Objęcie nowoutworzonych udziałów w spółce zależnej Navimor – Invest Sp. z o.o.

20/2010 Zawarcie znaczącej umowy.

19/2010 Zabezpieczenie należności.

18/2010 Zmiana nazwy Spółki zależnej.

17/2010 Zawarcie znaczącej umowy.

16/2010 Zawarcie znaczącej umowy.

15/2010 Zmiany Umowy Spółki w spółce zależnej.

14/2010 Umowy wykonawcze.

13/2010 Zawarcie znaczącej umowy.

12/2010 Informacja o zawarciu porozumienia inwestycyjnego.

11/2010 Postanowienie Sądu o wpisaniu osoby wchodzącej w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

10/2010 Informacja o zawarciu porozumienia inwestycyjnego.

9/2010 Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku.

8/2010 Powołanie Prezesa Zarządu.

7/2010 Dokooptowanie Członka Rady Nadzorczej.

6/2010 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A.

5/2010 Zawarcie umowy.

4/2010 Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku.

3/2010 Zawarcie umowy.

2/2010 Zawarcie umowy.

1/2010 Informacja o niedojściu do skutku porozumienia inwestycyjnego.

1/2010 – CG – Informacja o niestosowaniu niektórych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”